Земя на рози и герои

   Скъ­пи при­яте­ли, вче­ра (13/05/2018г) в БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, към Гръц­ко ‑бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилендарски“-Атина, се про­ве­де тра­ди­ци­он­ни­ят годи­шен лите­ра­ту­рен кон­курс „Земя на рози и герои“. Учас­т­ва­ха въз­пи­та­ни­ци на учи­ли­ще­то в раз­лич­ни въз­рас­то­ви гру­пи. Ръко­во­ди­те­лят на кръ­жо­ка по худо­жес­т­ве­но сло­во и теа­тър, към учи­ли­ще­то, г‑н Пла­мен Симе­о­нов, с въл­не­ние спо­де­ли за твор­чес­кия път, кой­то са изми­на­ли с деца­та – за…Continue reading Земя на рози и герои

Клинопис за разчитане

  Кли­но­пис за раз­чи­та­не   „Любов – доста­тъч­на при­чи­на. Любов – доста­тъч­на вина.“ (Калин Дон­ков, Неиз­бе­жен човек)   Коп­неж­ни стъп­ки – кли­но­пис в съня ти. Жена на зазо­ря­ва­не – без­дом­на. Любов я назо­ви и ще раз­съм­не. О, тази нощ при­ли­ча на Гол­го­та. Сре­жи въже­то – прим­ка над гла­ва­та ти – и коп­че­то на тяс­на­та си риза… Вър­ви, спа­си жена­та. И душа­та си Жена­та е доста­тъч­на при­чи­на да се…Continue reading Кли­но­пис за разчитане

Рада Капралова

Рада Капралова – цвят от слънчевия букет

Има хора, за кои­то думи­те не сти­гат, за да ги опи­шеш като при­ятел, тво­рец, лич­ност… Един такъв нео­пи­су­ем човек е Рада Кап­ра­ло­ва – цвят от слън­че­вия букет на твор­ци­те от Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та в Ати­на “Нов Живец”.

Румен Сейреков - вечния пътник в търсене на светлината.

Румен Сейреков – вечният пътник в търсене на Светлината!

Раз­го­вор с Румен Сей­ре­ков – веч­ни­ят път­ник в тър­се­не на свет­ли­на­та, автор на сти­хот­во­ре­ни­е­то „Не съде­те моя­та Бъл­га­рия“, отли­че­но с поощ­ри­тел­на награ­да в кон­кур­са на КДК “Нов живец” – Ати­на „Любов – маги­чес­ка реалност“

Стефания Цанкова

Стефания Цанкова – Бог да ви закриля, мили братя и сестри! Обичам ви!

Интер­вю със Сте­фа­ния Цан­ко­ва – писа­тел, носи­тел на Спе­ци­ал­на­та награ­да за поезия от лите­ра­тур­ния кон­курс „Любов маги­чес­ка реал­ност” на КДК „Нов Живец” – Ати­на.   Сте­фа­ния Цан­ко­ва е автор на 15 кни­ги – поезия и при­каз­на про­за, като пър­ва­та й кни­га „Идвам от Дуна­ва” изли­за от печат през 1989 г. от изда­тел­с­т­во „Народ­на мла­деж”. Тя е носи­тел на мно­гоб­рой­ни наци­о­нал­ни…Continue reading Сте­фа­ния Цан­ко­ва – Бог да ви закри­ля, мили бра­тя и сес­т­ри! Оби­чам ви!