Генчо Банев за творчеството на Валери Петров в Гърция

Генчо Банев за творчеството на Валери Петров в Гърция

Вале­ри Пет­ров в Гър­ция Βαλέρι Πετρόβ στην Ελλάδα     Ген­чо Банев лек­тор по Бъл­гар­с­ки език и кул­ту­ра в Атин­с­кия уни­вер­си­тет, посла­ник на Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на  бъл­га­ри­те“   Вале­ри Пет­ров (1920 – 2014) е бъл­гар­с­ки поет, пре­во­дач и писа­тел на пие­си и фил­мо­ви сце­на­рии. Той е пър­ви­ят дра­ма­тург, чия­то пие­са е поста­ве­на през далеч­на­та 1987 г. на гръц­ка теат­рал­на сце­на – извес­т­на­та „Пук“ или…Continue reading Ген­чо Банев за твор­чес­т­во­то на Вале­ри Пет­ров в Гърция

Национална програма „Неразказаните истории на българите“

Национална програма „Неразказаните истории на българите“

    Наци­о­нал­на програ­ма за раз­ви­тие на обра­зо­ва­ни­е­то: „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на бъл­га­ри­те“   Минис­тер­с­т­во­то на обра­зо­ва­ни­е­то и наука­та обя­ви Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на бъл­га­ри­те“, в съот­вет­с­твие с При­ори­тет­на област 2 „Ком­пе­тен­т­нос­ти и талан­ти“ на Стра­те­ги­чес­ка­та рам­ка за раз­ви­тие на обра­зо­ва­ни­е­то, обу­че­ни­е­то и уче­не­то в Репуб­ли­ка Бъл­га­рия (2021 – 2030 г.). Наци­о­нал­на програ­ма “Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на бъл­га­ри­те” цели да реа­ли­зи­ра ини­ци­а­ти­ви и изслед­ва­ния…Continue reading Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на българите“

24 май - светъл празник за българите в чужбина Честит празник на двама от най-дейните книжовници на българската диаспора в Атина

24 май – светъл празник за българите в чужбина

Чес­тит праз­ник на два­ма от най-дей­ни­те кни­жов­ни­ци на бъл­гар­с­ка­та диас­по­ра в Ати­на! Юлия Кос­то­ва и Пла­мен Симе­о­нов, пред­ста­ве­ни от Юлия Хрис­то­ва пред БТА

Всеки един от нас е Малкият принц

Всеки един от нас е Малкият принц

Все­ки един от нас е Мал­ки­ят принц, все­ки един от нас е тър­сещ, пъту­ващ, оби­чащ, стра­дащ, летящ, при­зе­мен, опи­то­мя­ващ и опи­то­мен. Все­ки има сво­я­та роза и вул­кан. И вина­ги „сър­це­то е там, къде­то е домът ти”. Интер­вю с Мария Бано­ва – режи­сьор на кук­ле­ния спек­та­къл на теа­тър „Карл­сон” “Мал­ки­ят принц” по Екзюпери 

Празник в Атина - Ден на Българската азбука, просвета и култура

Празник в Атина – Ден на Българската азбука, просвета и култура

На 29 май, в Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“,   бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на за поре­ден път праз­ну­ва. От ран­ни зори съна­род­ни­ци от всич­ки кра­и­ща на Ати­на се сте­ко­ха в хра­ма за да при­със­т­ват на недел­на­та Све­та Литур­гия, как­то и на Тър­жес­т­вен Водос­вет, кои­то бяха отслу­же­ни от отец Стефан.