Коледа за Ева

КОЛЕДА за ЕВА

Коле­да… Дом, уют, очак­ва­не за сбъд­ва­не… Поже­ла­ва­ме здра­ве на деца, роди­те­ли, близ­ки, при­яте­ли. Таим  надеж­да за бла­го­по­лу­чие, за бере­кет, за мир. Домо­ве­те уха­ят на аро­ма­ти от дет­с­тво­то, а хора­та забъ­р­за­­но-щас­т­ли­­ви са понес­ли кра­си­во опа­ко­ва­ни пода­ръ­ци за най-бли­з­ки­­те. В тази пред­ко­лед­на суе­та, в едно кът­че на Ати­на, с надеж­да и очак­ва­не, Ева впи­ва поглед в бол­нич­ния…Continue reading КОЛЕДА за ЕВА

Култура ли е религията

Култура ли е религията

Чес­то сме си зада­ва­ли въп­ро­са “Тряб­ва ли, наред с нови­ни­те за кон­цер­ти, нови кни­ги, кон­кур­си, излож­би, да отра­зя­ва­ме на наша­та сте­на и рели­ги­оз­ни съби­тия? Дали праз­ни­ци­те и чес­т­ва­ни­я­та на дог­ма­тич­на­та и пре­дел­на вяра могат да се наре­дят до праз­ни­ци­те на духа с него­вия несек­ващ стре­меж да тър­си реда и хар­мо­ни­я­та по хиля­ди раз­лич­ни начи­ни?” Своя…Continue reading Кул­ту­ра ли е рели­ги­я­та

Изложба "DREAMS & MUSES"
DREAMS & MUSES”" >

Изложба “DREAMS & MUSES

Кул­тур­ни­ят цен­тър “Macart” и Посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Ати­на Ви канят на излож­ба­та “DREAMS & MUSES” за да се запоз­на­е­те с але­го­рич­ния свят на дизай­не­ра Петър Боя­джи­ев чрез едно пъте­шес­т­вие в изоб­ра­зи­тел­но­то изкус­т­во, насоч­ва­но от Музи­те на худож­нич­ка­та Дани­е­ла Зеки­на.     Излож­ба “DREAMS & MUSES” в Кул­тур­ния цен­тър MACART   Гър­ция като муза…Continue reading Излож­ба “DREAMS & MUSES

Четири години "Нов Живец"

Четири години Нов Живец

Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов Живец“ — Ати­на на 4 годи­ни   Има ни и ще ни има     Една, две, три, чети­ри…   Чети­ри годи­ни “Нов Живец”. Чети­ри годи­ни заед­но! Годи­ни, пре­ли­ва­щи от дове­рие, нетър­пе­ние, щас­тие, огор­че­ния, меч­ти! Пла­хо про­хо­дих­ме, уве­ре­но стъ­пих­ме, уст­ре­ме­ни вър­вим! През тези чети­ри годи­ни ни гос­ту­ва­ха извес­т­ни поети,…Continue reading Чети­ри годи­ни Нов Живец

Посланието на Нов живец

Посланието на Нов живец

Кога­то пра­виш нещо иск­ре­но, кога­то пра­виш нещо от сър­це и с любов, то тога­ва ста­ва истин­с­ко. Кога­то дейс­т­ваш без­ко­рис­т­но и все­от­дай­но, без да полу­ча­ваш помощ от никъ­де и раз­чи­таш само на себе си, то тога­ва изпра­щаш посла­ние. Посла­ние какъв би тряб­ва­ло да бъде све­тът, как­ви би тряб­ва­ло да бъдат отно­ше­ни­я­та меж­ду хора­та. И тога­ва дела­та…Continue reading Посла­ни­е­то на Нов живец