Празник с магията на детската книга

Праз­ник с маги­я­та на дет­с­ка­та кни­га Днес в Ати­на кни­га­та за деца праз­ну­ва­ше. Моно­тон­ни­ят април­с­ки дъжд не поп­ре­чи насто­ти­ци деца, роди­те­ли и учи­те­ли от Ати­на и Пат­ра да пре­пъл­нят сало­на на теа­тър “Арго”, защо­то пока­на­та на КДК “Нов Живец” към Гръ­ц­ко-бъл­га­р­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” в гръц­ка­та сто­ли­ца обе­ща­ва­ше инте­ре­сен и заба­вен праз­ник с атрак­тив­ни изне­на­ди от спо­мо­щес­т­во­ва­те­ли.  В тър­жес­т­во­то се…Continue reading Праз­ник с маги­я­та на дет­с­ка­та книга

гобленарката от Солун

Елена Николова – гобленарката от Солун

Гор­ди бъл­га­ри в Гър­ция Еле­на Нико­ло­ва – гоб­ле­нар­ка­та от Солун   Тя ме спе­че­ли от пръв вир­ту­а­лен поглед. Сле­ди­ла с инте­рес и мал­ко завист как­во пра­вят бъл­га­ри­те в Ати­на и по-спе­­ци­­а­л­но раз­нос­т­ран­ни­те дей­нос­ти на наша­та твор­чес­ка общ­ност в КДК “Нов живец”. Спо­де­ли с мен увле­че­ни­е­то си по шие­не­то на гоб­ле­ни, голя­ма­та си меч­та. Поис­ках фотог­ра­фии и бях сма­я­на от твор­би­те й – още едно…Continue reading Еле­на Нико­ло­ва – гоб­ле­нар­ка­та от Солун

Лили Качова напои жадните ни души с Поезия

Лили Качова напои жадните ни души с Поезия

Има някак­ва осо­бе­на тър­жес­т­ве­ност в начи­на, по кой­то Гръ­ц­ко-бъл­га­р­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ и Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов живец“-Атина с под­кре­па­та на Бъл­гар­с­ко­то посол­с­т­во в Гър­ция отбе­ляз­ват Деня на буди­те­ли­те. Тази труд­на за опи­са­ние при­пов­диг­на­тост на духа идва не само от неу­мор­ни­те уси­лия и все­от­дай­ност­та на орга­ни­за­то­ри­те и учас­т­ни­ци­те в програ­ма­та, не само от при­със­т­ви­е­то на беле­жи­ти дей­ци на…Continue reading Лили Качо­ва напои жад­ни­те ни души с Поезия

странникът от Седмата пейка

Странникът от Седмата пейка

Вале­ри Стан­ков и него­ва­та мал­ка тай­на Как избрах­ме тема­та на кон­кур­са “Моя­та мал­ка тай­на”       Вале­ри Стан­ков е явле­ние в съв­ре­мен­ния свят на бъл­гар­с­ко­то Сло­во. Автор на 34 кни­ги с поезия, белет­рис­ти­ка и пуб­ли­цис­ти­ка, носи­тел на мно­го лите­ра­тур­ни награ­ди, той е и изклю­чи­тел­но скро­мен човек, кой­то просто издиш­ва рими. Усе­ти­ли завла­дя­ва­що­то при­със­т­вие на поета-мъд­рец, бъл­га­ри­те твор­ци в Ати­на спе­че­ли­ха него­во­то при­ятел­с­т­во и го…Continue reading Стран­ни­кът от Сед­ма­та пейка

Койчо Великов, майстор-готвачът

Койчо Великов – главният готвач

Гор­ди бъл­га­ри в Гър­ция Кой­чо Вели­ков – глав­ни­ят гот­вач   Пред­ста­ве­те си глав­на ули­ца в курор­т­но сели­ще на море­то през юни! Кар­ти­на­та ста­ва още по-шаре­­на с мно­гоб­рой­ни­те мага­зи­ни и «капан­че­та», кога­то сели­ще­то е Агия Мари­на на ост­ров Еги­на, неда­леч от гръц­ка­та сто­ли­ца. Раз­хож­дам се с при­ятел­ка – худож­нич­ка­та Рени – и, поне­же е обед­но вре­ме, извед­нъж си спом­ням, че имам теле­фон­ния…Continue reading Кой­чо Вели­ков – глав­ни­ят готвач