Автор: Рада Капралова

Обичам да се уча и се уча да обичам!

Елена Николова – гобленарката от Солун

Гор­ди бъл­га­ри в Гър­ция Еле­на Нико­ло­ва – гоб­ле­нар­ка­та от Солун   Тя ме спе­че­ли от пръв вир­ту­а­лен поглед. Сле­ди­ла с инте­рес и мал­ко завист как­во пра­вят бъл­га­ри­те в Ати­на и по-спе­­ци­­а­л­но раз­нос­т­ран­ни­те дей­нос­ти на наша­та твор­чес­ка общ­ност в КДК “Нов живец”. Спо­де­ли с мен увле­че­ни­е­то си по шие­не­то на гоб­ле­ни, голя­ма­та си меч­та. Поис­ках фотог­ра­фии…

By Рада Капралова 02.12.2017 0

Лили Качова напои жадните ни души с Поезия

Има някак­ва осо­бе­на тър­жес­т­ве­ност в начи­на, по кой­то Гръ­ц­ко-бъл­га­р­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ и Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов живец“-Атина с под­кре­па­та на Бъл­гар­с­ко­то посол­с­т­во в Гър­ция отбе­ляз­ват Деня на буди­те­ли­те. Тази труд­на за опи­са­ние при­пов­диг­на­тост на духа идва не само от неу­мор­ни­те уси­лия и все­от­дай­ност­та на орга­ни­за­то­ри­те и учас­т­ни­ци­те в програ­ма­та, не…

By Рада Капралова 06.11.2017 1

Странникът от Седмата пейка

Вале­ри Стан­ков и него­ва­та мал­ка тай­на Как избрах­ме тема­та на кон­кур­са “Моя­та мал­ка тай­на”       Вале­ри Стан­ков е явле­ние в съв­ре­мен­ния свят на бъл­гар­с­ко­то Сло­во. Автор на 34 кни­ги с поезия, белет­рис­ти­ка и пуб­ли­цис­ти­ка, носи­тел на мно­го лите­ра­тур­ни награ­ди, той е и изклю­чи­тел­но скро­мен човек, кой­то просто издиш­ва рими. Усе­ти­ли завла­дя­ва­що­то при­със­т­вие на…

By Рада Капралова 13.09.2017 1

Койчо Великов — главният готвач

Гор­ди бъл­га­ри в Гър­ция Кой­чо Вели­ков — глав­ни­ят гот­вач   Пред­ста­ве­те си глав­на ули­ца в курор­т­но сели­ще на море­то през юни! Кар­ти­на­та ста­ва още по-шаре­­на с мно­гоб­рой­ни­те мага­зи­ни и «капан­че­та», кога­то сели­ще­то е Агия Мари­на на ост­ров Еги­на, неда­леч от гръц­ка­та сто­ли­ца. Раз­хож­дам се с при­ятел­ка – худож­нич­ка­та Рени — и, поне­же е обед­но вре­ме, извед­нъж…

By Рада Капралова 16.07.2017 0

Цанислав – блестящият дипломант

Гор­ди бъл­га­ри в Гър­ция: Цанис­лав – блес­тя­щи­ят дип­ло­мант   Някак свик­нах­ме с двой­ния стан­дарт на бъл­гар­с­ко­то общес­т­во в отно­ше­ни­е­то му към мла­ди­те хора, кои­то зна­ят и могат. От една стра­на се гор­де­ем с талан­т­ли­ви­те, умни и кра­си­ви деца на Бъл­га­рия, осо­бе­но кога­то доказ­ват на как­во са спо­соб­ни пред връс­т­ни­ци­те си по све­та. От дру­га стра­на, труд­но…

By Рада Капралова 09.07.2017 0