Категория: Uncategorized

Клуб на дейците на културата „Нов Живец“-Атина на 5 години

                              На 2 декем­в­ри /неделя/, сър­це­то на гръц­ка­та сто­ли­ца – Ати­на, затуп­тя с бъл­гар­с­ки ритъм. При­чи­на­та за това, беше неве­ро­ят­ни­ят праз­ник, с кой­то твор­ци­те от Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов Живец“ отбе­ля­за­ха своя пети рож­ден ден. В сгра­да­та на Кул­ту­рен цен­тър…

By Йорданка Андреева 04.12.2018 0

Виктория Стоянова и „С цвят на музика”

           Позна­ва­ме я не само от ней­ния въл­ше­бен свят от цвят и хар­мо­ния, но и от без­б­рой­ни­те бла­гот­во­ри­тел­ни дела в кои­то се е включ­ва­ла и про­дъл­жа­ва да се включ­ва! Вик­то­рия е не само тво­рец, тя е и посла­ник на добро­то, надеж­да­та и любов­та! Рису­ва и даря­ва… Дари­ла е без­б­рой кар­ти­ни на…

By Йорданка Андреева 29.10.2018 0

ХРАМОВ ПРАЗНИК В АТИНА

21 октом­в­ри 2017 годи­на Ден пре­ди хра­мо­вия ни праз­ник се със­тоя все­нощ­но бде­ние в чест и просла­ва на Св. Йоан Рил­с­ки. Све­те­цът, кой­то закри­ля Бъл­га­рия, бъл­га­ри­те и всич­ки оне­зи, кои­то имат нуж­да от помощ и под­кре­па. Кога­то сле­до­бед­но­то слън­це пога­ли за после­ден път вър­хо­ве­те на дър­ве­та­та в Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“…

By Йорданка Андреева 28.10.2017 0

Зрънца от общата нива

Така каз­ва Галя Кара­ар­ги­ро­ва в нова­та си кни­га „Хем така, хем ина­че“. Не тряб­ва да мис­лиш, за да се съг­ла­сиш. Да, така е: „Все­ки от нас е зрън­це от обща­та нива, наре­че­на живот.“ Днес отно­во беше праз­ник в Ати­на. Праз­ник, посве­тен на сло­во­то и сре­ща с твор­ци от Бъл­га­рия. Гос­ти на бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на…

By Йорданка Андреева 14.05.2017 1

Цвете от теб за мен

      „Едно цве­те от мен за теб“, или едно цве­те от теб, от нас, от души­те ни.   В този вто­ри ден на април, слън­це­то пле­те­ше люл­ка от обич и бла­гос­ла­вя­ше усър­ди­е­то, любов­та, вяра­та и всич­ко в име­то на кое­то бяха там – на ъгъ­ла, на най топ­ло­то мес­тен­це в Ати­на, стоп­ле­но от…

By adminkdk 10.04.2017 0