Цветница в Атина

Цвет­ни­ца в Ати­на Цвет­ни­ца… Слън­це­то гале­ше вър­хо­ве­те на дър­ве­та­та в дво­ра на Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ в Ати­на, кога­то започ­на­ха да при­иж­дат съна­род­ни­ци. Праз­ник! Цвет­ни­ца! Всич­ки иска­ха да при­със­т­ват на Праз­нич­на­та Све­та Литур­гия отслу­же­на от отец Сте­фан. След служ­ба­та се със­то­я­ха избо­ри за Вре­мен­но Цър­ков­но Насто­я­тел­с­т­во. Коми­сия в със­тав: Пред­се­да­тел — Таня Цане­ва Гри­ва, адво­кат…Continue reading Цвет­ни­ца в Атина

Клуб на дейците на културата „Нов Живец“-Атина на 5 години

                              На 2 декем­в­ри /неделя/, сър­це­то на гръц­ка­та сто­ли­ца – Ати­на, затуп­тя с бъл­гар­с­ки ритъм. При­чи­на­та за това, беше неве­ро­ят­ни­ят праз­ник, с кой­то твор­ци­те от Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов Живец“ отбе­ля­за­ха своя пети рож­ден ден. В сгра­да­та на Кул­ту­рен цен­тър „Мар­кос Дра­гу­мис“ за поре­ден…Continue reading Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов Живец“-Атина на 5 години

Виктория Стоянова и „С цвят на музика”

           Позна­ва­ме я не само от ней­ния въл­ше­бен свят от цвят и хар­мо­ния, но и от без­б­рой­ни­те бла­гот­во­ри­тел­ни дела в кои­то се е включ­ва­ла и про­дъл­жа­ва да се включ­ва! Вик­то­рия е не само тво­рец, тя е и посла­ник на добро­то, надеж­да­та и любов­та! Рису­ва и даря­ва… Дари­ла е без­б­рой кар­ти­ни на раз­лич­ни орга­ни­за­ции, фон­да­ции, кам­па­нии. Ето как­во спо­де­ля худож­нич­ка­та в неп­ри­ну­ден раз­го­вор: „Започ­нах да…Continue reading Вик­то­рия Сто­я­но­ва и „С цвят на музика”

ХРАМОВ ПРАЗНИК В АТИНА" >

ХРАМОВ ПРАЗНИК В АТИНА

21 октом­в­ри 2017 годи­на Ден пре­ди хра­мо­вия ни праз­ник се със­тоя все­нощ­но бде­ние в чест и просла­ва на Св. Йоан Рил­с­ки. Све­те­цът, кой­то закри­ля Бъл­га­рия, бъл­га­ри­те и всич­ки оне­зи, кои­то имат нуж­да от помощ и под­кре­па. Кога­то сле­до­бед­но­то слън­це пога­ли за после­ден път вър­хо­ве­те на дър­ве­та­та в Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ в Ати­на, от кам­ба­на­ри­я­та на хра­ма…Continue reading ХРАМОВ ПРАЗНИК В АТИНА

Зрънца от общата нива

Така каз­ва Галя Кара­ар­ги­ро­ва в нова­та си кни­га „Хем така, хем ина­че“. Не тряб­ва да мис­лиш, за да се съг­ла­сиш. Да, така е: „Все­ки от нас е зрън­це от обща­та нива, наре­че­на живот.“ Днес отно­во беше праз­ник в Ати­на. Праз­ник, посве­тен на сло­во­то и сре­ща с твор­ци от Бъл­га­рия. Гос­ти на бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на бяха г‑жа Тодор­ка Нико­ло­ва, г‑жа Велич­ка Пет­ро­ва…Continue reading Зрън­ца от обща­та нива