Великденска работилничка

Цвете от теб за мен

      „Едно цве­те от мен за теб“, или едно цве­те от теб, от нас, от души­те ни.   В този вто­ри ден на април, слън­це­то пле­те­ше люл­ка от обич и бла­гос­ла­вя­ше усър­ди­е­то, любов­та, вяра­та и всич­ко в име­то на кое­то бяха там – на ъгъ­ла, на най топ­ло­то мес­тен­це в Ати­на, стоп­ле­но от свет­ли­на­та на души­те им,…Continue reading Цве­те от теб за мен

Спо­де­ли: