Духовен празник в сърцето на Атина

Духо­вен праз­ник в сър­це­то на Атина

Днес, 11 декем­в­ри 2016 г в бъл­гар­с­кия храм „Св. Йоан Рил­с­ки“ в Ати­на, ста­нах­ме сви­де­те­ли на един исто­ри­чес­ки момент – за пър­ви път бе извър­ше­но све­ще­ни­чес­ко ръко­по­ла­га­не на бъл­гар­с­ки све­ще­ник извън Родината.

Све­та­та литур­гия бе огла­ве­на от Него­во Пре­ос­ве­щен­с­т­во Белог­рад­чиш­ки епис­коп Поли­карп, кой­то беше сред нас спе­ци­ал­но за този слу­чай. Той, заед­но с дру­ги­те спе­ци­ал­но пока­не­ни духов­ни лица и Архи­ман­д­рит Ата­на­сий извър­ши­ха риту­а­ла по све­ще­ни­чес­ко­то ръко­по­ла­га­не на дякон Сте­фан Дан­чев, кой­то ще бъде нови­ят све­ще­ник на бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на. Беше отслу­же­на и пани­хи­да в памет на жер­т­ви­те от Хитрино.

.               

Днес беше и послед­на­та офи­ци­ал­на служ­ба на Архи­ман­д­рит Ата­на­сий. В сво­е­то сло­во към при­със­т­ва­щи­те, той изра­зи уве­ре­ност че с общи уси­лия разеди­не­на­та бъл­гар­с­ка общ­ност в Ати­на ще се обе­ди­ни и ще настъ­пят бла­го­дат­ни вре­ме­на за живе­е­щи­те в Ати­на съна­род­ни­ци. С голя­мо въл­не­ние изка­за бла­го­дар­ност на всич­ки, кои­то са били до него през годи­ни­те от съз­да­ва­не­то на хра­ма до сега. Сло­во­то му предиз­ви­ка голя­мо въл­не­ние и мно­го от при­със­т­ва­щи­те не можа­ха да прикри­ят блик­на­ли­те сълзи.

От посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия при­със­т­ва­ха г‑н Весе­лин Ива­нов, г‑н Любо­мир Геор­ги­ев, г‑н Иван Ива­нов и г‑н Геор­ги Шопов. При­със­т­ва­ха пред­ста­ви­те­ли на недел­ни­те учи­ли­ща, на фол­к­лор­ни и тан­цо­ви фор­ма­ции, на КДК „Нов Живец“ и мно­го гости.

Спе­ци­а­лен позд­рав за архи­ман­д­рит Ата­на­сий и гос­ти­те напра­ви­ха тан­цьо­ри­те от ФТФ „Пипер­лии“, към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „ Паи­сий Хилен­дар­с­ки”, с ръко­во­ди­тел Еле­на Цве­та­но­ва. На кръш­ни­те хора се вклю­чи­ха и мно­го от при­със­т­ва­щи­те. Най-мили­ят позд­рав беше от мал­ка­та реци­та­тор­ка Ели­на Димит­ро­ва, изпъл­не­ни­е­то на коя­то, как­то вина­ги предиз­ви­ка бур­ни аплодисменти.

..

 

     

                                          

За дело­то на архи­ман­д­рит Ата­на­сий, тепър­ва ще се гово­ри. За него­ва­та отда­де­ност към всич­ки бъл­гар­с­ки сдру­же­ния и тех­ни­те про­яви. За неу­мор­ност­та му към обно­вя­ва­не­то и под­дър­жа­не­то на хра­ма. Дори и за пред­сто­я­що­то изграж­да­не на ико­нос­та­са, за кое­то и с него­ва помощ са оси­гу­ре­ни необ­хо­ди­ми­те сред­с­тва. Архи­ман­д­рит Ата­на­сий и него­во­то дело в Ати­на ще оста­нат в исто­ри­я­та и в сър­ца­та ни.

 

Да му поже­ла­ем да бъде здрав и също така отда­ден на Роди­на­та и на пра­вос­лав­ни­те дела на новия му пост в Р Унга­рия. Той обе­ща, че вина­ги ще сме в молит­ви­те му, но нека да бъде сигу­рен, че ще бъде и в нашите.

Да поже­ла­ем успех и на отец Сте­фан. Заста­нах­ме до него в този тър­жес­т­вен момент и заед­но с Него­во Пре­ос­ве­щен­с­т­во Белог­рад­чиш­ки епис­коп Поли­карп, с архи­ман­д­рит Ата­на­сий и дру­ги­те духов­ни лица го про­въз­г­ла­сих­ме – ДОСТОЕН! ДОСТОЕН! ДОСТОЕН!  Точ­но сега той ще има нуж­да от наша­та под­кре­па. Нека вина­ги да бъдем до него и наис­ти­на – всич­ки заед­но да съз­да­дем една мал­ка Роди­на в сър­це­то на Ати­на. Един силен духо­вен цен­тър, на кой­то осно­ви­те са поло­же­ни, едно огни­ще на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра – огни­ще в кое­то огъ­нят е запа­лен и един роден дом – дом в кой­то вина­ги ще ни очак­ва наши­ят отец – отец Стефан!

 

                             

 

Йор­дан­ка Андреева

 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.