Денят на Левски

Най — чистият и свят ден — Денят на Левски

На 18 фев­ру­а­ри бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на ува­жи Деня на Лев­с­ки — праз­ни­кът посве­тен на Апос­то­ла на сво­бо­да­та Васил Левски.

Най — чистият и свят ден – Денят на Левски

 

На 18 фев­ру­а­ри бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на ува­жи Деня на Лев­с­ки — праз­ни­кът посве­тен на Апос­то­ла на сво­бо­да­та Васил Лев­с­ки. Офи­ци­ал­ни гос­ти бяха: г‑н Весе­лин Ива­нов – изпъл­ня­ващ длъж­ност­та посла­ник на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Гър­ция, г‑н Пан­те­лей Спа­сов – кул­ту­рен ата­ше, г‑н Геор­ги Шопов, г‑н Иван Ива­нов и др. Спе­ци­а­лен гост беше проф. Анд­рей Пан­тев от СУ “Кли­мент Охридски”. 

По ини­ци­а­ти­ва на Посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Гър­ция, този път раз­лич­ни­те сдру­же­ния се обе­ди­ни­ха и поче­то­ха памет­та на Лев­с­ки с общ праз­ник. В тър­жес­т­во­то взе­ха учас­тие уче­ни­ци­те от недел­ни­те учи­ли­ща в Ати­на: БНУ “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” с ръко­во­ди­тел г‑н Пла­мен Симе­о­нов, БНУ “Преп. Паи­сий Хилендарски“с ръко­во­ди­тел г‑жа Хай­дер­ли­е­ва и БНУ “Св. св. Кирил и Мето­дий” с ръко­во­ди­тел г‑жа Вълкова. 

КДК “Нов Живец” — Ати­на, беше пред­ста­вен от пред­се­да­те­ля на клу­ба г‑н Пла­мен Симе­о­нов — водещ на цяла­та програ­ма, с кое­то всич­ки сдру­же­ния призна­ват талан­та и про­фе­си­о­на­лиз­ма му. Той откри праз­ни­ка с реци­та­ци­я­та на сти­хот­во­ре­ни­е­то “На Апос­то­ла” с автор поете­са­та Рада Кап­ра­ло­ва, дъл­го­го­ди­шен член на нашия твор­чес­ки клуб “Нов Живец”.

 

И пак е зима, пак е февруари…
И пак пред тебе свеж­да­ме чела.
За да те има! Тъй си днес потребен -
мери­ло за човеш­ки­те дела.

 

 

Позд­рав­ле­ние към наши­те съна­род­ни­ци отпра­ви г‑н Весе­лин Ива­нов след което
ста­нах­ме сви­де­те­ли на без­к­рай­ния талант на наши­те деца, кои­то заслу­же­но бяха апло­ди­ра­ни от пуб­ли­ка­та. И как няма да бъдат апло­ди­ра­ни… във вся­ка изре­че­на от тях дума ожи­вя­ва­ше дело­то на Апос­то­ла. Гор­дост­та и дос­тойн­с­т­во­то с кои­то реци­ти­ра­ха и пре­съз­да­ва­ха него­вия образ ни кара­ха не вед­нъж да се изпра­вя­ме на кра­ка и да им бла­го­да­рим в сър­ца­та си за тези прекрас­ни моменти.

ФТФ “Пипер­лии” с ръко­во­ди­тел Еле­на Цве­та­но­ва при Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра “Паи­сий Хилен­дар­с­ки”- Ати­на, отно­во под­не­со­ха букет от прекрас­ни бъл­гар­с­ки народ­ни тан­ци с кои­то нака­ра­ха не един и два­ма от пуб­ли­ка­та да се хва­нат на хорото.

Послед­ва дис­ку­сия с про­фе­сор Анд­рей Пан­тев, коя­то беше посрещ­на­та и този път с инте­рес. Каз­вам “и този път”, защо­то на 17 фев­ру­а­ри беше про­ве­де­на лек­ция на про­фе­сор Пан­тев на тема “Евро­па и Бал­ка­ни­те: наслед­с­тво и предиз­ви­ка­тел­с­т­ва”, с наши съна­род­ни­ци в хотел “Тита­ния” под еги­да­та на Посол­с­т­во­то на Р. Бъл­га­рия в Р. Гър­ция и с под­кре­па­та на Факул­те­та по Рус­ка фило­ло­гия и сла­вис­ти­ка на Наци­о­нал­ния Атин­с­ки Капо­дис­т­ри­ев университет.

 

Бла­го­да­рим на Галя Кара­ар­ги­ро­ва – един от съз­да­те­ли­те на КДК “Нов Живец” — Ати­на, коя­то пристиг­на от Роди­на­та точ­но за нашия празник!

Бла­го­да­рим от сър­це на всич­ки, кои­то взе­ха учас­тие в чес­т­ва­не­то на най-чис­тия и свят ден – на АПОСТОЛА!

Бла­го­да­рим на проф. Анд­рей Пан­тев за вре­ме­то, кое­то отде­ли спе­ци­ал­но за нас – него­ви­те съна­род­ни­ци в Атина!

Бла­го­да­рим и на всич­ки, кои­то сбъд­на­ха един праз­ник – Денят на Левски!

КДК “Нов Живец” ‑Ати­на

Спо­де­ли:

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.