УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ В АВТОРИТЕТЕН ФЕСТИВАЛ

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ В АВТОРИТЕТЕН ФЕСТИВАЛ

Огром­ни­те пла­ка­ти на вхо­да на покри­тия ста­ди­он “Мир и друж­ба” в Нео Фали­ро — Ати­на обе­ща­ва­ха от 6 до 14 май 2017 г. праз­ник на сети­ва­та и не ни под­ве­до­ха. Мно­го­люд­ни­ят фес­ти­вал “КРИТ. Голя­ма­та сре­ща” наис­ти­на се пре­вър­на в незаб­ра­ви­мо пъту­ва­не в стра­на­та на вку­со­ве­те с тра­ди­ци­он­ни­те про­дук­ти, музи­ка­та, тан­ци­те и кул­ту­ра­та на най-голе­мия гръц­ки остров.

 

Сред учас­т­ни­ци­те във фору­ма бе и Съюз “Пирея и ост­ро­ви” под еги­да­та на ЮНЕСКО. Истин­с­ки къс­мет е изва­ди­ло ръко­вод­с­тво­то на Съю­за наче­ло с г‑н Йоа­нис Маро­ни­тис, кога­то е привляк­ло като Дирек­тор на худо­жес­т­ве­ния отдел г‑жа Юрка Рай­че­ва. Пред­при­ем­чи­ва­та, неу­мо­ри­ма бъл­гар­ка с висо­ки цели има основ­на заслу­га за изклю­чи­тел­но бога­тия кален­дар на дей­нос­ти­те, кои­то пре­дос­та­вят широ­ко поле за изява на твор­ци­те-чле­но­ве на орга­ни­за­ци­я­та. На общок­рит­с­кия фес­ти­вал хиля­ди посе­ти­те­ли има­ха въз­мож­ност да се насла­дят на десет­ки живо­пис­ни плат­на. Сред худож­ни­ци­те се откро­и­ха пет бъл­гар­с­ки име­на — на обща­та фотог­ра­фия отля­во-надяс­но Рад­ка Нече­ва (худож­нич­ка от Плов­див), нес­па­ся­е­мо влю­бе­на­та в мако­ве­те автор­ка на тези редо­ве (член на КДК “Нов живец” — Ати­на), Юрка Рай­че­ва, Анто­а­нет Дине­ва и Йор­дан­ка Ружи­на (коя­то не при­със­т­ва на тър­жес­т­ве­но­то връч­ва­не на дип­ло­ми­те на учас­т­ни­ци­те). Стран­но е усе­ща­не­то на хиля­ди кило­мет­ри от дома да попад­неш сред хора, кои­то с дос­тойн­с­т­во носят име­то бъл­га­ри. Стран­но и вдъх­но­вя­ва­що, като сър­деч­на­та прегръд­ка на една мал­ка роди­на на чуж­да земя сред чуж­ди хора!

автор Рада Капралова

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.