Слънце в очите, което сгрява живота

Скъ­пи при­яте­ли, на 04. 06 ста­нах сви­де­тел на поред­но­то чудо, кое­то зави­на­ги ще оста­не в сър­це­то ми. На този 4 юни, кога­то БНУ “Пай­сий Хилен­дар­с­ки” — Ати­на, отбе­ля­за меж­ду­на­род­ния ден на дете­то се въл­ну­вах, съп­ре­жи­вях, забра­вих къде съм… Не! Нещо пове­че – оста­нах без­мъл­в­на и дъл­го тър­сих думи­те, с кои­то да кажа на всич­ки въз­пи­та­ни­ци…

By adminkdk 04.06.2016 0

24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Посол­с­т­во­то на Р. Бъл­га­рия в Гър­ция орга­ни­зи­ра тър­жес­т­ве­но отбе­ляз­ва­не на „24 май – ден на бъл­гар­с­ка­та просве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пис­ме­ност“, кое­то се про­ве­де на 05.06.2016 г. (неде­ля) пред бъл­гар­с­ка­та чер­к­ва” Св. Иван Рил­с­ки”. Програ­ма: 9.30ч. — Све­та литур­гия в чест на све­ти­те рав­но­а­пос­тол­ни бра­тя Кирил и Мето­дий, отслу­же­на от архи­ман­д­рит Ата­на­сий. 11…

By Йорданка Андреева 18.05.2016 0

Елена Пеева — Детството живее в сегашно време и най вече в Коледната нощ

Здра­вей­те, г-жо Пее­ва, Чита­те­ли­те на вес­т­ник „Бъл­га­рия днес“ — Гър­ция и всич­ки при­яте­ли на лите­ра­тутрния клуб „Нов Живец” — Ати­на, вече ви позна­ват от пуб­ли­ка­ци­и­те на раз­ка­за „Колед­но рева­не“, как­то и от раз­ка­за „Бръм­бар на лод­ка“, с кой­то учас­т­вах­те в кон­кур­са „Мое­то лято“. Има ли нещо ново, кое­то бих­те иска­ли да доба­ви­те към твор­чес­ка­та си…

By Йорданка Андреева 10.12.2014 0

Елена Денева: Докато има кой да ви очаква – всичко си заслужава

Тази сед­ми­ца ще ви пред­ста­вя поете­са­та Еле­на Дене­ва. Коя е тя и как­во спо­де­ля с нас — при­яте­ли­те на КДК „Нов Живец“-Атина и с всич­ки бъл­га­ри в Гър­ция? Една мла­да жена, коя­то по непод­пра­вен начин рису­ва по белия лист с душа­та си. Една от мал­ко­то, кои­то не се стра­ху­ват да изре­кат тези исти­ни, кои­то все­ки…

By Йорданка Андреева 20.06.2014 0