Камелия Кондова – 
 „Мама е добър човек, нищо че пише”

  
 Визит­на авто­кар­тич­ка: Отдав­на не съм се поглеж­да­ла отстра­ни, всъщ­ност… едва ли обек­тив­но съм го пра­ви­ла няко­га… С годи­ни­те и циф­ри­те е лес­но: роде­на 1969 г в Доб­рич, съав­тор на две деца и автор на 7 поетич­ни кни­ги… в хро­но­ло­гия: „Повод за живот”, „Не и милост!”, „Как се оби­ча худож­ник”, „Мал­ки смър­ти”, „Кол­ко е…Continue reading Каме­лия Кон­до­ва – 
 „Мама е добър човек, нищо че пише”

Представяне на книгата на Валери Станков „Вечерна проверка за ангели“

Скъ­пи при­яте­ли, На 12 юни се със­тоя обя­ве­но­то по програ­ма­та на КДК „Нов Живец“ — Ати­на, пред­ста­вя­не на кни­га­та на Вале­ри Стан­ков „Вечер­на про­вер­ка за анге­ли“. Про­фе­си­о­нал­но­то изпъл­не­ние на поези­я­та на Вале­ри от ненад­ми­на­тия Пла­мен Симе­о­нов, нака­ра­ха мно­го от нас да усе­тят вар­нен­с­кия бриз и да почув­с­т­ват стре­ме­жа и аго­ни­я­та на поета за един друг свят…Continue reading Пред­ста­вя­не на кни­га­та на Вале­ри Стан­ков „Вечер­на про­вер­ка за анге­ли“

КОНКУРС “Любов – магическа реалност…”

КДК „Нов Живец“ — Ати­на и в. „Бъл­га­рия днес“ — Гър­ция обя­вя­ват КОНКУРС НА ТЕМА „Любов – маги­чес­ка реал­ност…“ по поези­я­та на П. Матев поезия и про­за Усло­вия за учас­тие: 1 Кон­кур­сът е отво­рен за учас­тие на всич­ки бъл­гар­с­ки авто­ри. 2 Все­ки може да учас­т­ва с до три про­из­ве­де­ния в жанр. 3 Изпра­те­ни­те про­из­ве­де­ния да…Continue reading КОНКУРС “Любов – маги­чес­ка реал­ност…”

Слънце в очите, което сгрява живота

Скъ­пи при­яте­ли, на 04. 06 ста­нах сви­де­тел на поред­но­то чудо, кое­то зави­на­ги ще оста­не в сър­це­то ми. На този 4 юни, кога­то БНУ “Пай­сий Хилен­дар­с­ки” — Ати­на, отбе­ля­за меж­ду­на­род­ния ден на дете­то се въл­ну­вах, съп­ре­жи­вях, забра­вих къде съм… Не! Нещо пове­че – оста­нах без­мъл­в­на и дъл­го тър­сих думи­те, с кои­то да кажа на всич­ки въз­пи­та­ни­ци…Continue reading Слън­це в очи­те, кое­то сгря­ва живо­та

24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Посол­с­т­во­то на Р. Бъл­га­рия в Гър­ция орга­ни­зи­ра тър­жес­т­ве­но отбе­ляз­ва­не на „24 май – ден на бъл­гар­с­ка­та просве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пис­ме­ност“, кое­то се про­ве­де на 05.06.2016 г. (неде­ля) пред бъл­гар­с­ка­та чер­к­ва” Св. Иван Рил­с­ки”. Програ­ма: 9.30ч. — Све­та литур­гия в чест на све­ти­те рав­но­а­пос­тол­ни бра­тя Кирил и Мето­дий, отслу­же­на от архи­ман­д­рит Ата­на­сий. 11…Continue reading 24 май – ден на бъл­гар­с­ка­та просве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пис­ме­ност