Доброто започва от нас

  Добро­то започ­ва от нас На 01/04/2018г в Ати­на се със­тоя про­ле­тен бла­гот­во­ри­те­лен кон­церт „Добро­то започ­ва от нас”, орга­ни­зи­ран от авто­бус­на фир­ма АРДА ТУР и КДК „Нов Живец“ ‑Ати­на. Гос­ти на тър­жес­т­во­то бяха: г‑н Пан­те­лей Спа­сов – ата­ше по кул­тур­ни­те въп­ро­си и обра­зо­ва­ни­е­то в посол­с­т­во­то ни в Ати­на, отец Сте­фан от Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ в Ати­на, г‑н…Continue reading Добро­то започ­ва от нас

Спо­де­ли:
Да погледна слънцето с усмивка

Да погледна слънцето с усмивка

  Про­ле­тен ден в Ати­на. Как­то вся­ка годи­на пре­ди Велик­ден, така и сега, една мал­ка част от твор­ци­те на КДК „Нов Живец“ се съб­рах­ме в един уютен бъл­гар­с­ки дом, за да укра­сим и опа­ко­ва­ме велик­ден­с­ки­те лам­ба­ди, кои­то бяха пред­наз­на­че­ни за поред­ния ни бла­гот­во­ри­те­лен базар. Неу­сет­но мина­ва­ха часо­ве­те. Неу­сет­но и цвет­но в ком­па­ни­я­та на цве­тя, пан­дел­ки, калин­ки, смях и наст­ро­е­ние. Тога­ва вле­зе Хрис­то.…Continue reading Да поглед­на слън­це­то с усмивка

Спо­де­ли:
Помним, Дяконе

Помним, Дяконе! Помним и поклон!

Днес, 18.02.2018 г, бъл­гар­с­ка­та дип­ло­ма­ция и диас­по­ра в Ати­на отбе­ля­за­ха 145 г от обес­ва­не­то на Васил Лев­с­ки с откри­ва­не­то на памет­на пло­ча с него­вия свят лик, коя­то бе поста­ве­на на сте­на­та на посол­с­т­во­то. Помним, Дяко­не!   Г‑н Весе­лин Ива­нов, вре­мен­но управ­ля­ващ посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Репуб­ли­ка Гър­ция, откри тър­жес­т­во­то с изказ­ва­не, кое­то раз­въл­ну­ва при­със­т­ва­щи­те. Въп­ре­ки че рано сут­рин­та в Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм…Continue reading Помним, Дяко­не! Помним и поклон!

Спо­де­ли:

ХРАМОВ ПРАЗНИК В АТИНА

21 октом­в­ри 2017 годи­на Ден пре­ди хра­мо­вия ни праз­ник се със­тоя все­нощ­но бде­ние в чест и просла­ва на Св. Йоан Рил­с­ки. Све­те­цът, кой­то закри­ля Бъл­га­рия, бъл­га­ри­те и всич­ки оне­зи, кои­то имат нуж­да от помощ и под­кре­па. Кога­то сле­до­бед­но­то слън­це пога­ли за после­ден път вър­хо­ве­те на дър­ве­та­та в Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ в Ати­на, от кам­ба­на­ри­я­та на хра­ма…Continue reading ХРАМОВ ПРАЗНИК В АТИНА

Спо­де­ли:

Със силата на словото

Приклю­чи шес­ти­ят лите­ра­ту­рен кон­курс обя­вен от КДК „Нов Живец” — Ати­на Скъ­пи при­яте­ли, Съв­сем ско­ро наши­ят твор­чес­ки клуб „Нов Живец“-Атина ще навър­ши чети­ри годи­ни и ще започ­не пета­та. С мно­го труд, посто­ян­с­т­во и лич­ни резул­та­ти от лите­ра­тур­ни кон­кур­си, худо­жес­т­ве­ни излож­би, бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии и сре­щи с твор­ци от роди­на­та, кате­го­рич­но заявих­ме, че тук в Ати­на има гру­па бъл­га­ри, кои­то не спи­рат да рабо­тят…Continue reading Със сила­та на словото

Спо­де­ли: