Четиво преди SEX

Четиво преди SEX

Послед­ни­ят път кога­то си купих­те перал­ня, про­че­тох­те ли ръко­вод­с­тво­то за екс­пло­а­та­ция? Или за новия ви теле­фон, поглед­нах­те ли книж­ка­та в кутий­ка­та? Не, раз­би­ра се, че как­во слож­но има в това да под­ка­раш една перал­ня или един теле­фон! А пре­ди послед­но­то ви rendez-vous раз­лис­тих­те ли някой наръч­ник за пра­ве­не на секс? – А, че то това нуж­но ли е, бе? – ще попи­та­те учу­де­ни. – Май­та­пиш се, нали?

Четиво преди SEX

 

Тъй, тъй, не сте про­че­ли, ина­че, гос­по­да, няма­ше да се пита­те защо – а, как й беше име­то,  Мима, да, Миме­то, не ви се обаж­да на дру­гия ден след звер­с­кия секс кой­то сте пра­ви­ли сно­щи. Три пъти я “опра­вих­те”, там някъ­де меж­ду чер­ни­те чар­ша­фи и оплак­ва­ни­я­та ви за номе­ра­та на бив­ша­та ви любов­ни­ца и за това какъв гад­няр е нови­ят ви шеф, а тя, неб­ла­го­дар­ни­ца­та, един теле­фон да не завърти!

А вие, скъ­пи гос­по­жи, още се чуди­те защо Сто­ян ника­къв го няма след блес­тя­що ви пред­ста­вя­не в кре­ва­та – охка­не, ским­те­не, десет браз­ди по гър­ба му и поне седем пози от Кама Сут­ра! Точ­но как­то ви беше подучи­ла Кате­то фри­зьор­ка­та, а тя, как­то зна­е­те, вся­ка сед­ми­ца с ново гадже. Мла­до! 

Вся­ка жена и все­ки мъж тряб­ва да про­че­те поне едно ръко­вод­с­тво за упот­ре­ба на сек­са. Вни­ма­тел­но и с пола­га­що­то се ува­же­ние към авто­ра му – пар­т­ньо­рът отсре­ща ни. Само тога­ва ще раз­бе­рем, че сек­са не тряб­ва да се упот­ре­бя­ва, а да се изжи­вя­ва. 

Зато­ва, ако сте 16+ годи­ни, отде­ле­те поло­вин сле­до­бед вре­ме и про­че­те­те вес­т­ник “Ево­лю­ция”.  Брой чет­вър­ти е с посве­ще­ни­е­то SEX:НАЧИН НА УПОТРЕБА. Изящ­но­то гра­фич­но реше­ние рад­ва око­то, теми­те про­во­ки­рат въоб­ра­же­ни­е­то, илюс­т­ра­ци­и­те, като еро­тич­ни виде­ния на мона­хи­ни, сму­ща­ват в нача­ло­то, но четей­ки ната­тък всич­ко си идва на мяс­то и осъз­на­ваш, че те са неза­ме­ни­мо допъл­не­ние към съдържанието.

Без съм­не­ние, инте­рес за нас пред­став­ля­ва включ­ва­не­то в броя на две извес­т­ни дами от Ати­на – Юлия Кос­то­ва и Бла­го­род­на Филев­с­ка. Неот­мен­но при­със­т­ва­щи, а по-чес­то орга­ни­за­то­ри, на всич­ки голе­ми кул­тур­ни изяви на бъл­гар­с­ка­та общ­ност в гръц­ка­та сто­ли­ца. 

В “Ево­лю­ция” са наме­ри­ли мяс­то чети­ри от най-доб­ри­те любов­ни сти­хот­во­ре­ния на Юлия – “Офер­та” и “Бар” с нес­бъд­на­ти­те си меч­ти и мис­тич­ни­те “Иди­лия” и “Стъл­би­ще”. 

 

Офер­та

Офер­та­та за секс дой­де вне­зап­но, 

пре­циз­на, като ръб на панталон.

На екс опраз­них чаша­та – двук­рат­но. 

И сдъф­ках резен­че­то от лимон.

Изтрих от раз, със някак­ва сал­фет­ка, 

чер­ви­ло­то си, с цвят на кар­ка­де. 

Оста­вих две бан­к­но­ти вър­ху смет­ка­та, 

дока­то той поръч­ва­ше кафе.

Опра­вих обе­ци­те си, и шала…

Един оста­вен в бара пра­зен час. 

Пре­ди два­най­сет тръг­нах си от бала - 

Офер­та за любов очак­вах аз.

 

Иди­лия

Кога­то точ­но тос­те­рът изщра­ка, 

като при­леж­но заре­де­на цев,

и пеню­а­рът на жена ти в мра­ка, 

отър­ка гръб във твоя афтър­шейв, 

дока­то сва­ля меки­те си ролки,

и духа своя пре­сен маникюр,

със тре­ви­ал­ния въп­рос „А захар – кол­ко?!“ 

прокле­ти­ят капак от конфитюр,

ще се тър­ку­ли по кили­ма в хола…

И ще наме­ри тво­я­та жена,

фур­ке­та­та ми, пад­на­ла под стола…

 

Иди­лия или nature morte?  

Няма туч­ни поля­ни, нито крот­ко бле­е­щи агън­ца, няма и щас­т­ли­ви девой­ки с впле­те­ни в коси­те теме­нуж­ки; вмес­то това тос­тер, умо­ре­на двой­ка и капак от кон­фи­тюр. Зна­чи ли това, че пас­то­рал­ни­ят свят е без­въз­в­рат­но загу­бен за любов­та и поези­я­та? Дали в  хао­тич­ния град лип­са­та на хори­зонт (очер­та­ващ нача­ло­то на без­к­рая) опре­де­ля край­ност­та на емо­ци­о­нал­ния ни свят?

Поези­я­та е инти­мен свят, 

но пре­во­да­чът го пра­ви спо­де­лен. Защо­то пре­во­дът е извън сми­съ­ла, той е в спо­де­ля­не­то на усе­ща­не­то, в нагла­са­та да докос­неш чуж­дия свят като свой, изжи­вян… Бла­го­род­на е успя­ла да вле­зе “под кожа­та” на кос­ми­чес­кия Янис Рицос и да сът­во­ри тол­ко­ва изящ­ни пре­во­ди, че про­чи­та­не­то им доста­вят също­то удо­вол­с­т­вие като да четеш оригинала.

 

Сюи­та в тонал­ност чер­вен мажор

Със затво­ре­ни очи напъл­но гола

вър­ху чер­ве­ния килим го очаква

да си събуе обув­ки­те чорапите

да є намач­ка гър­ди­те сил­но силно

с широ­ки­те си стъпала.

 

Ати­на, 22.I.1980

 

Съе­ди­ни­ха уст­ни­те езиците

слюн­ка­та си

слюн­ка­та им се сгъс­ти 

и така създадоха

един бог

мал­ки маргаритки

в кос­ми­те на гръд­та му 

един хляб вър­ху коле­не­те му 

и пер­ге­лът забит

в цен­тъ­ра на кар­та­та – 

све­тът е кръг.

 

Ати­на, 12.II.1980


Четиво преди SEX

 

Ново дву­ме­сеч­но изда­ние за мла­ди бъл­гар­с­ки авто­ри и чита­те­ли. На стра­ни­ци­те му ще откри­е­те поети и писа­те­ли, неп­ре­веж­да­ни досе­га тек­с­то­ве, раз­го­во­ри с интер­с­ни лич­нос­ти, и всич­ко това под визу­ал­ния съп­ро­вод на наши­те илюс­т­ра­то­ри и фотог­ра­фи. 

 

ЕВОЛЮЦИЯ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОТ КНИЖАРНИЦИ:  

ул. „Граф Игна­ти­ев“ 68
Под­лез Плис­ка – маг. 4 

Кни­жар­ни­ца „Бъл­гар­с­ки кни­жи­ци“ 

вери­га кни­жар­ни­ци Сие­ла 

вери­га кни­жар­ни­ци Хели­кон 

 

ОНЛАЙН НА: 

www.knigabg.com 

www.ciela.com 

www.helikon.bg 

www.ahmaria.eu 

 

Напи­са: Хрис­то Василев

Илюс­т­ра­ция: Диди Шипочка

 

 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.