Побеждавайки себе си

Побеждавайки себе си

Има хора, кои­то са про­тив лав­ри­те на сла­ва­та, про­тив афи­ши­ра­не­то на как­ва­то и да била тях­на заслу­га към семейс­т­во­то или към общес­т­во­то. Те пред­по­чи­тат мъл­ча­ли­во, мето­дич­но, в сян­ка, да си вър­шат рабо­та­та съз­на­тел­но, без да чакат бла­го­дар­ност от нико­го. Удов­лет­во­ре­ни са, кога­то постиг­нат набе­ля­за­ни­те си цели, без око­ло тях да се вди­га изли­шен шум. Позна­вам такъв човек. Каз­ва …Continue reading Побеж­да­вай­ки себе си

Академик Антон Дончев в Атина

Академик Антон Дончев на гости на българската общност в Атина

По повод праз­ни­ка на Народ­ни­те Буди­те­ли, отбе­ля­зан в Ати­на, Гър­ция на 4‑ти и 5‑ти ноем­в­ри, по пока­на на Бъл­гар­с­ко­то посол­с­т­во гос­ту­ва голе­ми­ят бъл­гар­с­ки писа­тел, ака­де­мик Антон Дон­чев. Зала­та на Кул­тур­ния цен­тър “Мар­кос Дра­гу­мис” в цен­тъ­ра на гра­да бе пре­пъл­не­на с бъл­га­ри дошли от Ати­на, Пат­ра и дру­ги насе­ле­ни мес­та в Гър­ция, кои­то въз­тор­же­но при­вет­с­тва­ха писателя.

Малко интервю с Керана Ангелова

Моето малко интервю с Керана Ангелова

В това е сми­съ­лът на писа­не­то – писа­те­лят да пре­жи­вя­ва све­то­ве­те си и да ги раз­каз­ва по въз­мож­но най-иск­ре­­ния въл­ну­ващ начин   Лите­ра­тур­ни­ят кон­курс на Клу­ба на дей­ци­те на кул­ту­ра­та “Нов Живец” – Ати­на приклю­чи. Как­то ста­ва в тези слу­чаи, ще бъдат похва­ле­ни побе­ди­те­ли­те, ще се пуб­ли­ку­ват награ­де­ни­те про­из­ве­де­ния, ще бъдат обсъ­де­ни награ­ди­те. Но нека не забра­вя­ме, че за…Continue reading Мое­то мал­ко интер­вю с Кера­на Ангелова

Малко интервю с Виолета Христова

Моето малко интервю с Виолета Христова

Най-доб­ри­­те съве­ти дава вът­реш­ни­ят глас, бих ги посъ­вет­ва­ла да го слу­шат вни­ма­тел­но   Лите­ра­тур­ни­ят кон­курс на Клу­ба на дей­ци­те на кул­ту­ра­та “Нов Живец” – Ати­на приклю­чи. Как­то ста­ва в тези слу­чаи, ще бъдат похва­ле­ни побе­ди­те­ли­те, ще се пуб­ли­ку­ват награ­де­ни­те про­из­ве­де­ния, ще бъдат обсъ­де­ни награ­ди­те. Но нека не забра­вя­ме, че за да стиг­нем дотук, някой тряб­ва­ше да…Continue reading Мое­то мал­ко интер­вю с Вио­ле­та Христова

Йорданка Андреева - пулсът на Нов живец

Йорданка Андреева — пулсът на Нов Живец

Мно­го при­яте­ли на нашия клуб неед­нок­рат­но са заявя­ва­ли учу­де­ни: “Далеч сте от Роди­на­та, а вър­ши­те тол­ко­ва мно­го рабо­та, мно­го пове­че откол­ко­то ние тук в Бъл­га­рия! Как успя­ва­те?” Отго­во­рът е един: Йор­дан­ка Анд­ре­е­ва — пул­сът на Нов Живец.