Илиана Илиева и Аксиния Михайлова преброиха светулките в шепите на времето

Представяме ви журито на нашия конкурс “Светулки в шепите на времето” 2020

 

Скъ­пи при­яте­ли, приклю­чи деве­ти­ят лите­ра­ту­рен кон­курс на КДК “Нов Живец” – Ати­на. Учас­т­ни­ци­те бяха мно­го, твор­би­те още пове­че. Избро­их­ме “све­тул­ки­те в шепи­те на вре­ме­то” и награ­дих­ме най-ярки­те от тях. Да не забра­вя­ме и успе­хи­те на “мла­ди­те све­тул­ки”.  Уве­ре­ни сме, че мно­го ско­ро ще заблес­тят като звез­ди на лите­ра­тур­ния небосклон!

Твор­би­те бяха жури­ра­ни от поете­са­та Или­а­на Или­е­ва – поет, пре­во­дач, редак­тор на спи­са­ние LiterNet и “Хай­ку свят”, и г‑жа Акси­ния Михай­ло­ва – поет, пре­во­дач, носи­тел на голе­ми­те лите­ра­тур­ни отли­чия на Фран­ция “Гийом Апо­ли­нер” /2014/ и “Макс Жакоб /2020/.

Г‑жа Юлия Кос­то­ва Julia Kostova изпол­з­ва отда­ла­та се въз­мож­ност и в прекрас­ни­те си интер­вю­та ни запоз­на­ва с две­те поетеси.

Дъл­жим изви­не­ние за закъс­не­ни­е­то, но COVID епо­ха­та нала­га сво­и­те темпове.

 

Илиана Илиева и Аксиния Михайлова преброиха светулките в шепите на времето

Или­а­на Илиева

Чове­кът, откак­то той све­ту­ва, не се е про­ме­нил, осо­бе­но в духов­ни­те си тър­се­ния, те са му зало­же­ни, те са него­ви­ят сми­съл да бъде тук, на Земя­та. Ще, не ще, той ще се завръ­ща вина­ги към духа си.

към интер­вю­то

Илиана Илиева и Аксиния Михайлова преброиха светулките в шепите на времето

Акси­ния Михайлова

Едва ли ще ми повяр­ва­те, но тези деца с тек­с­то­ве­те си ми вля­ха вяра, че не всич­ко е загу­бе­но! Рас­те едно поко­ле­ние, на кое­то от сър­це поже­ла­вам да сбъд­не оно­ва, кое­то ние не успях­ме, и да ни прости за наслед­с­тво­то, кое­то им оставяме.

към интер­вю­то

 

КДК “Нов Живец” – Атина