Пътят към Итака


 

Пътят към Итака

 

 
 

 

Клубът на дейците на културата “Нов Живец” – Атина обявява литературен конкурс на тема

Пътят към Итака”

 

по идея на поетесата Лили Качова 

 

Поезия и Проза

 

Усло­вия за участие

 

  • Кон­кур­сът е отво­рен за учас­тие на всич­ки бъл­гар­с­ки автори.
  • Все­ки може да учас­т­ва с до три про­из­ве­де­ния в раздел.
  • Изпра­те­ни­те про­из­ве­де­ния да не са пуб­ли­ку­ва­ни в елек­т­ро­нен или кни­жен вариант.
  • Няма огра­ни­че­ние на въз­раст­та на участниците.
  • Дъл­жи­на­та на все­ки раз­каз да бъде мак­си­мал­но 2 стра­ни­ци Microsoft Word доку­мент, за сти­хот­во­ре­ния няма ограничение.
  • Про­из­ве­де­ни­я­та кои­то не отго­ва­рят на усло­ви­я­та ще бъдат декласирани.

Кон­кур­сът е анонимен

Твор­би­те да се изпра­щат по имейл като при­ка­чен файл на ел. поща на КДК “Нов Живец” – Ати­на с тема “За кон­кур­са“: [email protected]

В имей­ла си обе­за­тел­но да вклю­чи­те крат­ка инфор­ма­ция за авто­ра – име­на, теле­фон и адрес.

Всич­ки про­из­ве­де­ния ще бъдат пре­дос­та­ве­ни на коми­си­я­та по оце­ня­ва­не само с поре­ден номер.

Кра­ен срок на изпра­ща­не на твор­би­те: 01-09-2018 г.

 

Коми­сия

 

Про­из­ве­де­ни­я­та изпра­те­ни за учас­тие в кон­кур­са  “Пътят към Ита­ка” ще бъдат оце­не­ни от ком­пе­тен­т­на коми­сия в състав:

Пред­се­да­тел:

Пла­мен Симе­о­нов, актьор.

Чле­но­ве:

Лили Качо­ва – поетеса

Каме­лия Кон­до­ва – поетеса

 

Награ­ди на кон­кур­са “Пътят към Итака”

 

На пър­ви етап ще бъдат номи­ни­ра­ни по десет твор­би от все­ки раз­дел – поезия и проза.

На вто­ри етап ще бъдат отсъ­де­ни след­ни­те награди:

  • За пър­во мяс­то в раз­дел про­за: ста­ту­ет­ка­та на клу­ба, почет­на гра­мо­та и мате­ри­ал­но поощ­ре­ние в раз­мер €100.
  • За пър­во мяс­то в раз­дел поезия: ста­ту­ет­ка­та на клу­ба, почет­на гра­мо­та и мате­ри­ал­но поощ­ре­ние в раз­мер €100.
  • За вто­ро мяс­то във все­ки раз­дел ще бъдат връ­че­ни брон­зо­ви ста­ту­ет­ки на тро­ян­с­кия кон и почет­ни грамоти.
  • За тре­то мяс­то във все­ки раз­дел ще бъдат връ­че­ни брон­зо­ви ста­ту­ет­ки на сова­та на мъд­рост­та и почет­ни грамоти.

Всич­ки номи­ни­ра­ни твор­би ще полу­чат похвал­на грамота.

Ще има и още мно­го изненади!

 

Резул­та­ти­те от кон­кур­са ще бъдат обя­ве­ни на спе­ци­ал­но съби­тие на КДК “Нов Живец” – Ати­на на 30/09/2018 г. и ще се пуб­ли­ку­ват на сай­та на КДК “Нов Живец” – Ати­на https://kdk-atina.eu, как­то и на сте­на­та на КДК “Нов Живец” – Ати­на във Facebook https://www.facebook.com/КДК-Нов-Живец-Атина-1416677725245676/.

Поже­ла­ва­ме успех на всич­ки участници!