Поезия

Моята Малка Тайна


Литературен конкурс “Моята малка тайна”

Организиран от КДК “Нов Живец” – Атина


Тук поетите са споделили най-съкровените си тайни!

 

 1. Пър­ва тай­на – В тайн­с­т­во­то на виртуалността
 2. Вто­ра тай­на – Не зна­еш…
 3. Тре­та­та тай­на ще про­че­те­те тук – Изпо­вед­но
 4. Ето и след­ва­ща­та тай­на – Един непоз­нат
 5. Без бряг – тай­на №5
 6. Нова тай­на – Тай­на­та
 7. Сед­ма­та ни тай­на – Съл­за­та
 8. След­ва­ща­та риму­ва­на тай­на – Тай­ни­ят код
 9. Тай­на №9 – Дъжд
 10. Десе­та тай­на – Билет за мина­лия ден
 11. Тай­на №11 – Страх
 12. Нова­та ни тай­на е Как да обичам
 13. Тай­на №13 – Раз­го­вор
 14.  След­ва­ща­та ни тай­на е Алго­ри­тъм
 15. Тай­на №15: Кли­но­пис за разчитане
 16. А тай­на №16 се нари­ча как ина­че? – Тай­на
 17. Изкус­т­во се нари­ча след­ва­ща­та ни тайна 
 18. Това е тай­на №18: Пред­чув­с­т­вия
 19. Тай­на­та ни с №19 е При­ютът
 20. Моя­та мал­ка, мънич­ка тай­на e след­ва­ща­та ни тайна
 21. След­ва­ща­та ни тай­на: Пред ръба на безкрая
 22. Тай­на №22: Любов­ни­ца, а не жена…
 23. Нова­та ни тай­на е Анге­ли­те падат кога­то се влюбят
 24. Тъй ни мина­ват дни­те – тай­на №24
 25. Банал­на исто­рия е озаг­ла­ве­на нова­та ни тайна
 26. Тай­на №26 е Събуж­да­не
 27. След­ва­ща­та тай­на е Мъж­ка сълза
 28. Тай­на­та на бол­ка­та е поред­на­та ни тайна
 29. Моно­лог на душа­та се каз­ва нова­та ни тайна
 30. След­ва: Кой си ти?
 31. При­ема­не – тай­на №31
 32. След­ва­ща­та тай­на е Щях да осъм­на до сър­це­то му
 33. Поред­на­та ни тай­на: Тай­ни­те семена
 34. Нова­та ни тай­на е Отго­вор
 35. Как­ва ли е тай­на крие Изпо­вед­та на един пъте­шес­т­ве­ник?
 36. Тай­на с № 36: Сън
 37. След­ва­ща­та тай­на е Моя­та голя­ма тайна
 38. А тук се крие една Мал­ка тайна
 39. Ето и една лят­на тай­на – Лято в шепа
 40. Без­ду­мие е нова­та ни тайна
 41. И послед­на­та спо­де­ле­на тай­на е Оре­хът кой­то ми проговори

 


назад към кон­кур­са ♣