Класация от конкурса “Моята малка тайна” 2017

КДК “Нов Живец” – Атина

Лите­ра­ту­рен кон­курс на тема “Моя­та мал­ка тай­на” 2017

Кла­са­ция при раз­дел поезия

1‑во мяс­то за “Кли­но­пис за раз­чи­та­не” на Лили Сла­во­ва Качо­ва от София, почет­на гра­мо­та, ста­ту­ет­ка­та на КДК “Нов Живец и парич­на награ­да 100€

2‑ро мяс­то и награ­да­та на Вио­ле­та Хрис­то­ва за поезия сти­хос­бир­ка­та й “Една ампу­ла мрак” за “Билет за мина­лия ден” на Юлия Кос­то­ва от Ати­на, член на КДК “Нов Живец, как­то и почет­на гра­мо­та и брон­зо­ва фигу­ра на Тро­ян­с­кия кон

3‑то мяс­то за “Без­ду­мие” на Люб­ка Сто­я­но­ва Сла­во­ва от Плов­див и брон­зо­ва фигу­ра на Сова­та на мъдростта

Награ­да­та на Вале­ри Стан­ков за поезия сти­хос­бир­ки­те му “Обиск на пус­ти­ня­та” и “Чер­но на бяло” за “Дъжд” на Юлия Кос­то­ва от Ати­на, член на КДК “Нов Живец

Награ­да Нов Живец за Дъл­го­го­ди­шен твор­чес­ки плам за “Мал­ка тай­на”, “Моя­та голя­ма тай­на” и “Сън” на Анка Димит­ро­ва Келе­ше­ва от Ямбол

Номи­на­ция за “Анге­ли­те падат кога­то се влю­бят” на Хрис­то Васи­лев от Ати­на, член на КДК “Нов Живец

Номи­на­ция за “Дъжд” на Юлия Кос­то­ва от Ати­на, член на КДК “Нов Живец

Номи­на­ции за “Как да оби­чам” и “Съл­за­та” на Мари­а­на Куз­ма­но­ва от Ати­на, член на КДК “Нов Живец

Номи­на­ция за “При­ютът” на Рада Кап­ра­ло­ва от Айтос, член на КДК “Нов Живец

Номи­на­ции за “Кой си ти” и “Мъж­ка съл­за” на Рад­ка Ата­на­со­ва-Топа­ло­ва от Пловдив

Номи­на­ции за “Пред ръба на без­к­рая” и “Тай­на­та на бол­ка­та” на Румен Алек­сан­д­ров Сей­ре­ков от Добрич


КДК “Нов Живец” – Атина

Лите­ра­ту­рен кон­курс на тема “Моя­та мал­ка тай­на” 2017

Кла­са­ция при раз­дел проза

1‑во мяс­то и награ­да­та за про­за от Кера­на Анге­ло­ва рома­нът й “Виде­ние в Мем­фис” за “Чети­ри­де­сет и девет нюан­са на тай­на­та” на Хрис­то Васи­лев от Ати­на, член на КДК “Нов Живец, как­то и почет­на гра­мо­та, ста­ту­ет­ка­та на КДК “Нов Живец и парич­на награ­да 100€

2‑ро мяс­то за “Тай­на­та на дядо” на Татя­на Йото­ва от Айтос, почет­на гра­мо­та и брон­зо­ва фигу­ра на Тро­ян­с­кия кон

3‑то мяс­то за “Даге­ро­ти­пия” на Лили Сла­во­ва Качо­ва от София, почет­на гра­мо­та и брон­зо­ва фигу­ра на Сова­та на мъдростта

Номи­на­ции за “Капи­тан Чер­на­та бра­да” и “Рано в неде­ля” на Рад­ка Кос­то­ва Видьо­ва /Рая Вид/ от София

Номи­на­ция за “Кра­ят на моя­та мал­ка тай­на” на Нели Арна­у­до­ва от Брис­тол, Англия

Номи­на­ция за “Мла­де­не­цът” на Сла­ва Нико­ло­ва Кос­та­ди­но­ва от Ати­на, член на КДК “Нов Живец

Номи­на­ции за “Някой, кой­то те оби­ча” и “Той” на Весе­ли­на Миов­с­ка от Варна

Номи­на­ция за “Тра­ян­ка” на Юлия Кос­то­ва от Ати­на, член на КДК “Нов Живец

Номи­на­ция за “Цар­с­ка годе­ни­ца” на Лиля­на Анге­ло­ва Ста­е­ва от Варна

КДК “Нов Живец” – Ати­на бла­го­да­ри на всич­ки учас­т­ни­ци и им поже­ла­ва нови твор­чес­ки успехи!