УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ В АВТОРИТЕТЕН ФЕСТИВАЛ

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ В АВТОРИТЕТЕН ФЕСТИВАЛ Огром­ни­те пла­ка­ти на вхо­да на покри­тия ста­ди­он “Мир и друж­ба” в Нео Фали­ро — Ати­на обе­ща­ва­ха от 6 до 14 май 2017 г. праз­ник на сети­ва­та и не ни под­ве­до­ха. Мно­го­люд­ни­ят фес­ти­вал “КРИТ. Голя­ма­та сре­ща” наис­ти­на се пре­вър­на в незаб­ра­ви­мо пъту­ва­не в стра­на­та на вку­со­ве­те с тра­ди­ци­он­ни­те про­дук­ти, музи­ка­та, тан­ци­те и кул­ту­ра­та на най-голе­­мия гръц­ки ост­ров.  …Continue reading УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ В АВТОРИТЕТЕН ФЕСТИВАЛ