Денят на Левски

Най — чистият и свят ден — Денят на Левски

На 18 фев­ру­а­ри бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на ува­жи Деня на Лев­с­ки — праз­ни­кът посве­тен на Апос­то­ла на сво­бо­да­та Васил Лев­с­ки.

В БНУ „Паисий Хилендарски“ — Атина, Дядо Коледа раздаде обич

В БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ — Ати­на, Дядо Коле­да раз­да­де обич На 17 декем­в­ри 2016 г. в Ати­на се слу­чи поред­но­то от без­к­рай­ни­те чуде­са, на кои­то не само ста­ва­ме сви­де­те­ли, но и без­мъл­в­ни от въз­хи­ще­ние учас­т­ни­ци. Този път, при­чи­на за всич­ко това беше Колед­но­то тър­жес­т­во, кое­то бяха ни под­гот­ви­ли деца­та от Бъл­гар­с­ко­то недел­но учи­ли­ще „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“…Continue reading В БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ — Ати­на, Дядо Коле­да раз­да­де обич