Не само да носиш любов, но и да я раздаваш!

Не само да носиш любов, но и да я раз­да­ваш!   На 9 декем­в­ри в Ати­на се откри меж­ду­на­род­на худо­жес­т­ве­на излож­ба с учас­ти­е­то над 200 твор­ци. Излож­ба­та бе орга­ни­зи­ра­на от Съю­за към UNESCO /Пирея и острови/. Иде­я­та е на Юрка Рай­че­ва. На всич­ки плат­на са изоб­ра­зе­ни чай­ки и гла­ру­си, като сим­вол на сво­бо­да­та на духа. Учас­тие в излож­ба­та заяви и наша­та съна­род­нич­ка Йор­дан­ка Ружи­на –…Continue reading Не само да носиш любов, но и да я раз­да­ваш!

Духовен празник в сърцето на Атина

Духо­вен праз­ник в сър­це­то на Ати­на Днес, 11 декем­в­ри 2016 г в бъл­гар­с­кия храм „Св. Йоан Рил­с­ки“ в Ати­на, ста­нах­ме сви­де­те­ли на един исто­ри­чес­ки момент – за пър­ви път бе извър­ше­но све­ще­ни­чес­ко ръко­по­ла­га­не на бъл­гар­с­ки све­ще­ник извън Роди­на­та. Све­та­та литур­гия бе огла­ве­на от Него­во Пре­ос­ве­щен­с­т­во Белог­рад­чиш­ки епис­коп Поли­карп, кой­то беше сред нас спе­ци­ал­но за този слу­чай. Той, заед­но…Continue reading Духо­вен праз­ник в сър­це­то на Ати­на