Продължаваме да сеем любов — 3 години от създаването на КДК „Нов Живец”- Атина

Про­дъл­жа­ва­ме да сеем любов 3 годи­ни от съз­да­ва­не­то на КДК „Нов Живец“ — Ати­на   Мно­го ли са или са мал­ко? Как можем да изме­рим вре­ме­то в кое­то няма сезо­ни, няма месе­ци, няма застой? През този миг от веч­ност­та, ние — дей­ци­те от КДК „Нов Живец“ — Ати­на, не спрях­ме да меч­та­ем, не спрях­ме да съз­да­ва­ме, не…Continue reading Про­дъл­жа­ва­ме да сеем любов — 3 годи­ни от съз­да­ва­не­то на КДК „Нов Живец”- Ати­на