Везаните приказки на Севдалина

        Не зна­ех как да започ­на раз­го­во­ра с нея. Затруд­не­ни­е­то ми идва­ше от там, че я позна­вам цял живот, а сякаш има нещо, кое­то все ми се изплъз­ва кога­то гово­ря за нея. Зато­ва реших, сама­та тя да раз­ка­же за дру­га­та Сев­да­ли­на – за нео­бяс­ни­ма­та й любов и почит към бъл­гар­с­ка­та бро­де­рия. Помо­лих я да се пред­ста­ви с някол­ко думи.  Как­во…Continue reading Веза­ни­те при­каз­ки на Севдалина