ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА НЕ ИДВА ОТ САМО СЕБЕ СИ

Любов­та към Роди­на­та не идва от само себе си, тя се въз­пи­та­ва с тър­пе­ние и посто­ян­с­т­во Ники Комед­вен­с­ка По идея на про­фе­со­ра по въз­рож­ден­с­ка лите­ра­ту­ра Еле­на Налбан­то­ва в Бъл­га­рия бе поде­та ини­ци­а­ти­ва за пола­га­не на клет­ва от мал­ки­те уче­ни­ци – наши­те деца и вну­ци. Тек­с­тът е дело на поете­са­та Ники Комед­вен­с­ка от гр. Сли­вен. Гра­дът на сто­те вой­во­ди е естес­т­ве­но­то мяс­то…Continue reading ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА НЕ ИДВА ОТ САМО СЕБЕ СИ