Представяне на книгата на Валери Станков „Вечерна проверка за ангели“

Скъ­пи при­яте­ли, На 12 юни се със­тоя обя­ве­но­то по програ­ма­та на КДК „Нов Живец“ — Ати­на, пред­ста­вя­не на кни­га­та на Вале­ри Стан­ков „Вечер­на про­вер­ка за анге­ли“. Про­фе­си­о­нал­но­то изпъл­не­ние на поези­я­та на Вале­ри от ненад­ми­на­тия Пла­мен Симе­о­нов, нака­ра­ха мно­го от нас да усе­тят вар­нен­с­кия бриз и да почув­с­т­ват стре­ме­жа и аго­ни­я­та на поета за един друг свят – свят…Continue reading Пред­ста­вя­не на кни­га­та на Вале­ри Стан­ков „Вечер­на про­вер­ка за анге­ли“