МАРИАНА КУЗМАНОВА ПЪРВО МЯСТО
МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO" >

МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO

Мари­а­на Куз­ма­но­ва, пър­во мяс­то за поезия и фило­со­фия на душа­та На 26 ноем­в­ри, на спе­ци­ал­но тър­жес­т­во посве­те­но на Меж­ду­на­род­ния ден на фило­со­фи­я­та, бяха обя­ве­ни резул­та­ти­те от 5‑тия годи­шен кон­курс на Гру­па­та за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во към UNESCO – Гър­ция. Пър­во мяс­то в раз­дел поезия, заслу­же­но бе при­съ­де­но на Мари­а­на Куз­ма­но­ва – член на Гру­па­та за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во…Continue reading МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO

КДК „Нов Живец“ – Атина" >

Веселина Миовска – носител на статуетката на клуба на КДК „Нов Живец“ – Атина

ЗА РАНИТЕ, ДОВЕРИЕТО И ОНОВА, ЗА КОЕТО ДУМИТЕ СА ИЗЛИШНИ… Исти­на­та е нещо летя­що меж­ду стре­ла­та и кръв­та – (Р. Бърнс)     Скъ­пи съна­род­ни­ци, може би посто­ян­но тряб­ва да обя­вя­ва­ме кон­кур­си за да се срещ­нем с при­яте­ли, кои­то има­ме, но не ги позна­ва­ме. Ето че сега, след приключ­ва­не­то на кон­кур­са “Любов – маги­чес­ка реал­ност…”, не само се срещ­нах­ме (все…Continue reading Весе­ли­на Миов­с­ка – носи­тел на ста­ту­ет­ка­та на клу­ба на КДК „Нов Живец“ – Атина

КОНКУРС “Любов – магическа реалност…”

КДК „Нов Живец“ – Ати­на и в. „Бъл­га­рия днес“ – Гър­ция обя­вя­ват КОНКУРС НА ТЕМА „Любов – маги­чес­ка реал­ност…“ по поези­я­та на П. Матев поезия и про­за Усло­вия за учас­тие: 1 Кон­кур­сът е отво­рен за учас­тие на всич­ки бъл­гар­с­ки авто­ри. 2 Все­ки може да учас­т­ва с до три про­из­ве­де­ния в жанр. 3 Изпра­те­ни­те про­из­ве­де­ния да не са пуб­ли­ку­ва­ни на елек­т­ро­нен или кни­жен носи­тел.…Continue reading КОНКУРС “Любов – маги­чес­ка реалност…”