Слънце в очите, което сгрява живота

Скъ­пи при­яте­ли, на 04. 06 ста­нах сви­де­тел на поред­но­то чудо, кое­то зави­на­ги ще оста­не в сър­це­то ми. На този 4 юни, кога­то БНУ “Пай­сий Хилен­дар­с­ки” — Ати­на, отбе­ля­за меж­ду­на­род­ния ден на дете­то се въл­ну­вах, съп­ре­жи­вях, забра­вих къде съм… Не! Нещо пове­че – оста­нах без­мъл­в­на и дъл­го тър­сих думи­те, с кои­то да кажа на всич­ки въз­пи­та­ни­ци на учи­ли­ще­то, на тех­ни­те…Continue reading Слън­це в очи­те, кое­то сгря­ва живо­та

24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Посол­с­т­во­то на Р. Бъл­га­рия в Гър­ция орга­ни­зи­ра тър­жес­т­ве­но отбе­ляз­ва­не на „24 май – ден на бъл­гар­с­ка­та просве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пис­ме­ност“, кое­то се про­ве­де на 05.06.2016 г. (неде­ля) пред бъл­гар­с­ка­та чер­к­ва” Св. Иван Рил­с­ки”. Програ­ма: 9.30ч. — Све­та литур­гия в чест на све­ти­те рав­но­а­пос­тол­ни бра­тя Кирил и Мето­дий, отслу­же­на от архи­ман­д­рит Ата­на­сий. 11 ч. — Позд­ра­ви­тел­на програ­ма, под­гот­ве­на…Continue reading 24 май – ден на бъл­гар­с­ка­та просве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пис­ме­ност