Празник от праславянски времена

Празник от праславянски времена — Бабинден

Праз­ник от прас­ла­вян­с­ки вре­ме­на, но съх­ра­нен до днес е един от оби­ча­ни­те и почи­та­ни праз­ни­ци у нас – Бабин­ден.

В БНУ „Паисий Хилендарски“ — Атина, Дядо Коледа раздаде обич

В БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ — Ати­на, Дядо Коле­да раз­да­де обич На 17 декем­в­ри 2016 г. в Ати­на се слу­чи поред­но­то от без­к­рай­ни­те чуде­са, на кои­то не само ста­ва­ме сви­де­те­ли, но и без­мъл­в­ни от въз­хи­ще­ние учас­т­ни­ци. Този път, при­чи­на за всич­ко това беше Колед­но­то тър­жес­т­во, кое­то бяха ни под­гот­ви­ли деца­та от Бъл­гар­с­ко­то недел­но учи­ли­ще „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“…Continue reading В БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ — Ати­на, Дядо Коле­да раз­да­де обич

Духовен празник в сърцето на Атина

Духо­вен праз­ник в сър­це­то на Ати­на Днес, 11 декем­в­ри 2016 г в бъл­гар­с­кия храм „Св. Йоан Рил­с­ки“ в Ати­на, ста­нах­ме сви­де­те­ли на един исто­ри­чес­ки момент – за пър­ви път бе извър­ше­но све­ще­ни­чес­ко ръко­по­ла­га­не на бъл­гар­с­ки све­ще­ник извън Роди­на­та. Све­та­та литур­гия бе огла­ве­на от Него­во Пре­ос­ве­щен­с­т­во Белог­рад­чиш­ки епис­коп Поли­карп, кой­то беше сред нас спе­ци­ал­но за този…Continue reading Духо­вен праз­ник в сър­це­то на Ати­на