Стефания Цанкова

Стефания Цанкова – Бог да ви закриля, мили братя и сестри! Обичам ви!

Интер­вю със Сте­фа­ния Цан­ко­ва – писа­тел, носи­тел на Спе­ци­ал­на­та награ­да за поезия от лите­ра­тур­ния кон­курс „Любов маги­чес­ка реал­ност” на КДК „Нов Живец” – Ати­на.   Сте­фа­ния Цан­ко­ва е автор на 15 кни­ги – поезия и при­каз­на про­за, като пър­ва­та й кни­га „Идвам от Дуна­ва” изли­за от печат през 1989 г. от изда­тел­с­т­во „Народ­на мла­деж”. Тя е носи­тел на мно­гоб­рой­ни наци­о­нал­ни…Continue reading Сте­фа­ния Цан­ко­ва – Бог да ви закри­ля, мили бра­тя и сес­т­ри! Оби­чам ви!

Съдбата е молив, подострен и от двете страни

Съдбата е молив, подострен и от двете страни

Дни­те око­ло Нова годи­на са вре­ме за праз­ну­ва­не, но и вре­ме за рав­нос­мет­ка, осо­бе­но кога­то човек е доба­вил още една оби­кол­ка към лич­на­та си житейс­ка спи­ра­ла. Наско­ро отми­на­ли­ят рож­ден ден на Сла­ва Кос­та­ди­но­ва не е един­с­т­ве­ни­ят повод да потър­сим изкус­на­та пле­тач­ка на сло­вес­ни “дан­те­ли” за раз­го­вор. Тя е и най-нови­ят член в твор­чес­ко­то семейс­т­во на КДК “Нов живец” – Атина. 

МАРИАНА КУЗМАНОВА ПЪРВО МЯСТО
МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO" >

МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO

Мари­а­на Куз­ма­но­ва, пър­во мяс­то за поезия и фило­со­фия на душа­та На 26 ноем­в­ри, на спе­ци­ал­но тър­жес­т­во посве­те­но на Меж­ду­на­род­ния ден на фило­со­фи­я­та, бяха обя­ве­ни резул­та­ти­те от 5‑тия годи­шен кон­курс на Гру­па­та за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во към UNESCO – Гър­ция. Пър­во мяс­то в раз­дел поезия, заслу­же­но бе при­съ­де­но на Мари­а­на Куз­ма­но­ва – член на Гру­па­та за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во…Continue reading МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO

ЛЮБКА СЛАВОВА – НОСИТЕЛ НА СТАТУЕТКАТА НА КДК ,,НОВ ЖИВЕЦ“ – АТИНА
ЛЮБКА СЛАВОВАНОСИТЕЛ НА СТАТУЕТКАТА НА КДКНОВ ЖИВЕЦ“ – АТИНА" >

ЛЮБКА СЛАВОВАНОСИТЕЛ НА СТАТУЕТКАТА НА КДКНОВ ЖИВЕЦ“ – АТИНА

ЛЮБКА СЛАВОВАНОСИТЕЛ НА СТАТУЕТКАТА НА КДКНОВ ЖИВЕЦ“ – АТИНА „Лят­на исто­рия“ и пър­во мяс­то в лите­ра­тур­ния кон­курс  „Любов – маги­чес­ка реал­ност…“ обя­вен от КДК „Нов Живец“ – Ати­на и в. „Бъл­га­рия днес“ – Гър­ция.     Въп­рос: Спо­де­ле­те с всич­ки Ваши при­яте­ли в Гър­ция (защо­то вече има­те мно­го), коя е Люб­ка Сла­во­ва? Отго­вор: Люб­ка Сла­во­ва е обик­но­вен човек. Роде­на съм…Continue reading ЛЮБКА СЛАВОВАНОСИТЕЛ НА СТАТУЕТКАТА НА КДКНОВ ЖИВЕЦ“ – АТИНА

КДК „Нов Живец“ – Атина" >

Веселина Миовска – носител на статуетката на клуба на КДК „Нов Живец“ – Атина

ЗА РАНИТЕ, ДОВЕРИЕТО И ОНОВА, ЗА КОЕТО ДУМИТЕ СА ИЗЛИШНИ… Исти­на­та е нещо летя­що меж­ду стре­ла­та и кръв­та – (Р. Бърнс)     Скъ­пи съна­род­ни­ци, може би посто­ян­но тряб­ва да обя­вя­ва­ме кон­кур­си за да се срещ­нем с при­яте­ли, кои­то има­ме, но не ги позна­ва­ме. Ето че сега, след приключ­ва­не­то на кон­кур­са “Любов – маги­чес­ка реал­ност…”, не само се срещ­нах­ме (все…Continue reading Весе­ли­на Миов­с­ка – носи­тел на ста­ту­ет­ка­та на клу­ба на КДК „Нов Живец“ – Атина