Румен Сейреков - вечния пътник в търсене на светлината.

Румен Сейреков — вечният пътник в търсене на Светлината!

Раз­го­вор с Румен Сей­ре­ков — веч­ни­ят път­ник в тър­се­не на свет­ли­на­та, автор на сти­хот­во­ре­ни­е­то „Не съде­те моя­та Бъл­га­рия“, отли­че­но с поощ­ри­тел­на награ­да в кон­кур­са на КДК “Нов живец” – Ати­на „Любов – маги­чес­ка реал­ност“

ЮЛИЯ КОСТОВА и ,,Славеят“

ЮЛИЯ КОСТОВА и „Славеят“

ЮЛИЯ КОСТОВА и „Сла­ве­ят“ — тре­то мяс­то в кон­кур­са „Любов – маги­чес­ка реал­ност…“ — раз­дел поезия   Коя е Юлия? Аз съм вар­нен­с­ко моми­че от най-ста­­рия квар­тал на гра­да, кой­то и до сега нари­чат  гръц­ка­та маха­ла. Лип­с­ват ми къщи­те – ста­ри­ци, руи­ни­те, огром­ни­те дър­ве­та, изкри­ве­ни­те тро­то­а­ри… И ми е труд­но да съм модер­на и да се чув­с­т­вам уют­но в МОЛ. Завър­ших бъл­гар­с­ка…Continue reading ЮЛИЯ КОСТОВА и „Сла­ве­ят“