Продължаваме да сеем любов — 3 години от създаването на КДК „Нов Живец”- Атина

Про­дъл­жа­ва­ме да сеем любов 3 годи­ни от съз­да­ва­не­то на КДК „Нов Живец“ — Ати­на   Мно­го ли са или са мал­ко? Как можем да изме­рим вре­ме­то в кое­то няма сезо­ни, няма месе­ци, няма застой? През този миг от веч­ност­та, ние — дей­ци­те от КДК „Нов Живец“ — Ати­на, не спрях­ме да меч­та­ем, не спрях­ме да съз­да­ва­ме, не…Continue reading Про­дъл­жа­ва­ме да сеем любов — 3 годи­ни от съз­да­ва­не­то на КДК „Нов Живец”- Ати­на

Не само да носиш любов, но и да я раздаваш!

Не само да носиш любов, но и да я раз­да­ваш!   На 9 декем­в­ри в Ати­на се откри меж­ду­на­род­на худо­жес­т­ве­на излож­ба с учас­ти­е­то над 200 твор­ци. Излож­ба­та бе орга­ни­зи­ра­на от Съю­за към UNESCO /Пирея и острови/. Иде­я­та е на Юрка Рай­че­ва. На всич­ки плат­на са изоб­ра­зе­ни чай­ки и гла­ру­си, като сим­вол на сво­бо­да­та на духа. Учас­тие в излож­ба­та заяви и наша­та съна­род­нич­ка Йор­дан­ка Ружи­на –…Continue reading Не само да носиш любов, но и да я раз­да­ваш!