Стефания Цанкова

Стефания Цанкова — Бог да ви закриля, мили братя и сестри! Обичам ви!

Интер­вю със Сте­фа­ния Цан­ко­ва — писа­тел, носи­тел на Спе­ци­ал­на­та награ­да за поезия от лите­ра­тур­ния кон­курс „Любов маги­чес­ка реал­ност” на КДК „Нов Живец” — Ати­на.   Сте­фа­ния Цан­ко­ва е автор на 15 кни­ги — поезия и при­каз­на про­за, като пър­ва­та й кни­га „Идвам от Дуна­ва” изли­за от печат през 1989 г. от изда­тел­с­т­во „Народ­на мла­деж”. Тя е носи­тел на мно­гоб­рой­ни наци­о­нал­ни…Continue reading Сте­фа­ния Цан­ко­ва — Бог да ви закри­ля, мили бра­тя и сес­т­ри! Оби­чам ви!

Спо­де­ли:
Съдбата е молив, подострен и от двете страни

Съдбата е молив, подострен и от двете страни

Дни­те око­ло Нова годи­на са вре­ме за праз­ну­ва­не, но и вре­ме за рав­нос­мет­ка, осо­бе­но кога­то човек е доба­вил още една оби­кол­ка към лич­на­та си житейс­ка спи­ра­ла. Наско­ро отми­на­ли­ят рож­ден ден на Сла­ва Кос­та­ди­но­ва не е един­с­т­ве­ни­ят повод да потър­сим изкус­на­та пле­тач­ка на сло­вес­ни “дан­те­ли” за раз­го­вор. Тя е и най-нови­ят член в твор­чес­ко­то семейс­т­во на КДК “Нов живец” — Атина. 

Спо­де­ли:
ЛЮБКА СЛАВОВА – НОСИТЕЛ НА СТАТУЕТКАТА НА КДК ,,НОВ ЖИВЕЦ“ – АТИНА

ЛЮБКА СЛАВОВА – НОСИТЕЛ НА СТАТУЕТКАТА НА КДК „НОВ ЖИВЕЦ“ — АТИНА

ЛЮБКА СЛАВОВА – НОСИТЕЛ НА СТАТУЕТКАТА НА КДК „НОВ ЖИВЕЦ“ — АТИНА „Лят­на исто­рия“ и пър­во мяс­то в лите­ра­тур­ния кон­курс  „Любов – маги­чес­ка реал­ност…“ обя­вен от КДК „Нов Живец“ — Ати­на и в. „Бъл­га­рия днес“ — Гър­ция.     Въп­рос: Спо­де­ле­те с всич­ки Ваши при­яте­ли в Гър­ция (защо­то вече има­те мно­го), коя е Люб­ка Сла­во­ва? Отго­вор: Люб­ка Сла­во­ва е обик­но­вен човек. Роде­на съм…Continue reading ЛЮБКА СЛАВОВА – НОСИТЕЛ НА СТАТУЕТКАТА НА КДК „НОВ ЖИВЕЦ“ — АТИНА

Спо­де­ли:

Веселина Миовска – носител на статуетката на клуба на КДК „Нов Живец“ — Атина

ЗА РАНИТЕ, ДОВЕРИЕТО И ОНОВА, ЗА КОЕТО ДУМИТЕ СА ИЗЛИШНИ… Исти­на­та е нещо летя­що меж­ду стре­ла­та и кръв­та – (Р. Бърнс)     Скъ­пи съна­род­ни­ци, може би посто­ян­но тряб­ва да обя­вя­ва­ме кон­кур­си за да се срещ­нем с при­яте­ли, кои­то има­ме, но не ги позна­ва­ме. Ето че сега, след приключ­ва­не­то на кон­кур­са “Любов – маги­чес­ка реал­ност…”, не само се срещ­нах­ме (все…Continue reading Весе­ли­на Миов­с­ка – носи­тел на ста­ту­ет­ка­та на клу­ба на КДК „Нов Живец“ — Атина

Спо­де­ли:

Елена Пеева — Детството живее в сегашно време и най вече в Коледната нощ

Здра­вей­те, г‑жо Пее­ва, Чита­те­ли­те на вес­т­ник „Бъл­га­рия днес“ — Гър­ция и всич­ки при­яте­ли на лите­ра­тутрния клуб „Нов Живец” — Ати­на, вече ви позна­ват от пуб­ли­ка­ци­и­те на раз­ка­за „Колед­но рева­не“, как­то и от раз­ка­за „Бръм­бар на лод­ка“, с кой­то учас­т­вах­те в кон­кур­са „Мое­то лято“. Има ли нещо ново, кое­то бих­те иска­ли да доба­ви­те към твор­чес­ка­та си биог­ра­фия? Твор­чес­ка­та ми биог­ра­фия се…Continue reading Еле­на Пее­ва — Дет­с­тво­то живее в сегаш­но вре­ме и най вече в Колед­на­та нощ

Спо­де­ли: