Духовен празник в сърцето на Атина

Духо­вен праз­ник в сър­це­то на Ати­на Днес, 11 декем­в­ри 2016 г в бъл­гар­с­кия храм „Св. Йоан Рил­с­ки“ в Ати­на, ста­нах­ме сви­де­те­ли на един исто­ри­чес­ки момент – за пър­ви път бе извър­ше­но све­ще­ни­чес­ко ръко­по­ла­га­не на бъл­гар­с­ки све­ще­ник извън Роди­на­та. Све­та­та литур­гия бе огла­ве­на от Него­во Пре­ос­ве­щен­с­т­во Белог­рад­чиш­ки епис­коп Поли­карп, кой­то беше сред нас спе­ци­ал­но за този слу­чай. Той, заед­но с дру­ги­те…Continue reading Духо­вен праз­ник в сър­це­то на Атина

Спо­де­ли: