В БНУ „Паисий Хилендарски“ — Атина, Дядо Коледа раздаде обич

В БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ — Ати­на, Дядо Коле­да раз­да­де обич На 17 декем­в­ри 2016 г. в Ати­на се слу­чи поред­но­то от без­к­рай­ни­те чуде­са, на кои­то не само ста­ва­ме сви­де­те­ли, но и без­мъл­в­ни от въз­хи­ще­ние учас­т­ни­ци. Този път, при­чи­на за всич­ко това беше Колед­но­то тър­жес­т­во, кое­то бяха ни под­гот­ви­ли деца­та от Бъл­гар­с­ко­то недел­но учи­ли­ще „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ в Ати­на и тех­ни­те…Continue reading В БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ — Ати­на, Дядо Коле­да раз­да­де обич

ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА НЕ ИДВА ОТ САМО СЕБЕ СИ

Любов­та към Роди­на­та не идва от само себе си, тя се въз­пи­та­ва с тър­пе­ние и посто­ян­с­т­во Ники Комед­вен­с­ка По идея на про­фе­со­ра по въз­рож­ден­с­ка лите­ра­ту­ра Еле­на Налбан­то­ва в Бъл­га­рия бе поде­та ини­ци­а­ти­ва за пола­га­не на клет­ва от мал­ки­те уче­ни­ци – наши­те деца и вну­ци. Тек­с­тът е дело на поете­са­та Ники Комед­вен­с­ка от гр. Сли­вен. Гра­дът на сто­те вой­во­ди е естес­т­ве­но­то мяс­то…Continue reading ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА НЕ ИДВА ОТ САМО СЕБЕ СИ