Кехлибарен мед и вяра

Кехлибарен мед и вяра

На 10 фев­ру­а­ри пра­вос­лав­на­та цър­к­ва почи­та Св. све­ще­но­мъ­че­ник Хара­лам­пий. Ние, бъл­га­ри­те в Ати­на, го поче­тох­ме на 12 фев­ру­а­ри. За поре­ден път, бла­го­да­ре­ние на цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во при Бъл­гар­с­кия пра­вос­ла­вен храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ и на отец Сте­фан, имах­ме въз­мож­ност да при­със­т­ва­ме на още едно тайн­с­т­во – осве­ща­ва­не­то на меда…

Гълъб, кръст и любов

  Гълъб, кръст и любов Бого­яв­ле­ние в Ати­на и свет­ли­на­та на вяра­та Мно­го пъти съм си мис­ли­ла за чуде­са­та като нещо нео­бяс­ни­мо, но и мно­го пъти съм каз­ва­ла, че чуде­са­та ги пра­вим и ние. В този мра­зо­вит, осми ден на яну­а­ри 2017г, в Бъл­гар­с­кия Пра­вос­ла­вен храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ беше отслу­же­на праз­нич­на СВЕТА ЛИТУРГИЯ за БОГОЯВЛЕНИЕ и извър­шен Велик водос­вет за…Continue reading Гълъб, кръст и любов