Зрънца от общата нива

Така каз­ва Галя Кара­ар­ги­ро­ва в нова­та си кни­га „Хем така, хем ина­че“. Не тряб­ва да мис­лиш, за да се съг­ла­сиш. Да, така е: „Все­ки от нас е зрън­це от обща­та нива, наре­че­на живот.“ Днес отно­во беше праз­ник в Ати­на. Праз­ник, посве­тен на сло­во­то и сре­ща с твор­ци от Бъл­га­рия. Гос­ти на бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на бяха г‑жа Тодор­ка Нико­ло­ва, г‑жа Велич­ка…Continue reading Зрън­ца от обща­та нива