ХРАМОВ ПРАЗНИК В АТИНА

21 октом­в­ри 2017 годи­на Ден пре­ди хра­мо­вия ни праз­ник се със­тоя все­нощ­но бде­ние в чест и просла­ва на Св. Йоан Рил­с­ки. Све­те­цът, кой­то закри­ля Бъл­га­рия, бъл­га­ри­те и всич­ки оне­зи, кои­то имат нуж­да от помощ и под­кре­па. Кога­то сле­до­бед­но­то слън­це пога­ли за после­ден път вър­хо­ве­те на дър­ве­та­та в Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ в Ати­на, от кам­ба­на­ри­я­та на хра­ма…Continue reading ХРАМОВ ПРАЗНИК В АТИНА

Празник от праславянски времена

Празник от праславянски времена — Бабинден

Праз­ник от прас­ла­вян­с­ки вре­ме­на, но съх­ра­нен до днес е един от оби­ча­ни­те и почи­та­ни праз­ни­ци у нас – Бабин­ден.

Бялата лястовица на Мария и чудото, което се случи

Бяла­та ляс­то­ви­ца на Мария и чудо­то, кое­то се слу­чи           …И кога­то хим­нът на Бъл­га­рия огла­си зала­та, а бъл­гар­с­ко­то зна­ме се раз­вя на най-висо­­кия пилон… Мария се събу­ди. Пак съну­ва оно­ва със­те­за­ние в Ита­лия, на кое­то не отиде… Даже не каза, че отбо­рът зами­на­ва. Как да каже?! Сама виж­да­ше, че със запла­та­та коя­то взе­ма…Continue reading Бяла­та ляс­то­ви­ца на Мария и чудо­то, кое­то се слу­чи