Да погледна слънцето с усмивка

Да погледна слънцето с усмивка

  Про­ле­тен ден в Ати­на. Как­то вся­ка годи­на пре­ди Велик­ден, така и сега, една мал­ка част от твор­ци­те на КДК „Нов Живец“ се съб­рах­ме в един уютен бъл­гар­с­ки дом, за да укра­сим и опа­ко­ва­ме велик­ден­с­ки­те лам­ба­ди, кои­то бяха пред­наз­на­че­ни за поред­ния ни бла­гот­во­ри­те­лен базар. Неу­сет­но мина­ва­ха часо­ве­те. Неу­сет­но и цвет­но в ком­па­ни­я­та на цве­тя, пан­дел­ки, калин­ки, смях и наст­ро­е­ние. Тога­ва вле­зе Хрис­то.…Continue reading Да поглед­на слън­це­то с усмивка

Гълъб, кръст и любов

  Гълъб, кръст и любов Бого­яв­ле­ние в Ати­на и свет­ли­на­та на вяра­та Мно­го пъти съм си мис­ли­ла за чуде­са­та като нещо нео­бяс­ни­мо, но и мно­го пъти съм каз­ва­ла, че чуде­са­та ги пра­вим и ние. В този мра­зо­вит, осми ден на яну­а­ри 2017г, в Бъл­гар­с­кия Пра­вос­ла­вен храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ беше отслу­же­на праз­нич­на СВЕТА ЛИТУРГИЯ за БОГОЯВЛЕНИЕ и извър­шен Велик водос­вет за…Continue reading Гълъб, кръст и любов

Съдбата е молив, подострен и от двете страни

Съдбата е молив, подострен и от двете страни

Дни­те око­ло Нова годи­на са вре­ме за праз­ну­ва­не, но и вре­ме за рав­нос­мет­ка, осо­бе­но кога­то човек е доба­вил още една оби­кол­ка към лич­на­та си житейс­ка спи­ра­ла. Наско­ро отми­на­ли­ят рож­ден ден на Сла­ва Кос­та­ди­но­ва не е един­с­т­ве­ни­ят повод да потър­сим изкус­на­та пле­тач­ка на сло­вес­ни “дан­те­ли” за раз­го­вор. Тя е и най-нови­ят член в твор­чес­ко­то семейс­т­во на КДК “Нов живец” – Атина.