Генчо Банев за творчеството на Валери Петров в Гърция

Генчо Банев за творчеството на Валери Петров в Гърция

Вале­ри Пет­ров в Гър­ция Βαλέρι Πετρόβ στην Ελλάδα     Ген­чо Банев лек­тор по Бъл­гар­с­ки език и кул­ту­ра в Атин­с­кия уни­вер­си­тет, посла­ник на Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на  бъл­га­ри­те“   Вале­ри Пет­ров (1920 – 2014) е бъл­гар­с­ки поет, пре­во­дач и писа­тел на пие­си и фил­мо­ви сце­на­рии. Той е пър­ви­ят дра­ма­тург, чия­то пие­са е поста­ве­на през далеч­на­та 1987 г. на гръц­ка теат­рал­на сце­на – извес­т­на­та „Пук“ или…Continue reading Ген­чо Банев за твор­чес­т­во­то на Вале­ри Пет­ров в Гърция

Национална програма „Неразказаните истории на българите“

Национална програма „Неразказаните истории на българите“

    Наци­о­нал­на програ­ма за раз­ви­тие на обра­зо­ва­ни­е­то: „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на бъл­га­ри­те“   Минис­тер­с­т­во­то на обра­зо­ва­ни­е­то и наука­та обя­ви Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на бъл­га­ри­те“, в съот­вет­с­твие с При­ори­тет­на област 2 „Ком­пе­тен­т­нос­ти и талан­ти“ на Стра­те­ги­чес­ка­та рам­ка за раз­ви­тие на обра­зо­ва­ни­е­то, обу­че­ни­е­то и уче­не­то в Репуб­ли­ка Бъл­га­рия (2021 – 2030 г.). Наци­о­нал­на програ­ма “Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на бъл­га­ри­те” цели да реа­ли­зи­ра ини­ци­а­ти­ви и изслед­ва­ния…Continue reading Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на българите“

ПРИЗНАНИЕ, БЛАГОДАРНОСТ И ЛЮБОВ!" >

С ПРИЗНАНИЕ, БЛАГОДАРНОСТ И ЛЮБОВ!

В хиля­до­лет­на­та бъл­гар­с­ка исто­рия е същес­т­ву­ва­ла вина­ги живи­тел­на­та жаж­да за напре­дък и раз­ви­тие, неп­ре­къс­на­та е била жаж­да­та за свет­ли­на, жаж­да за живот. Тази жаж­да за СВЕТЛИНА е била и гняв към всич­ки потис­ни­ци и надеж­да за по-добро бъде­ще. Пис­ме­на­та в наша­та исто­рия не започ­ват с Кирил и Мето­дий. Има­ме све­де­ния за далеч назад в хиля­до­ле­ти­я­та, кога­то пред­ци­те ни са пре­да­ва­ли инфор­ма­ция с чер­ти и рез­ки, с руни, дори…Continue reading С ПРИЗНАНИЕ, БЛАГОДАРНОСТ И ЛЮБОВ!

Суровата нежност на севера

Áга, суровата нежност на севера

Кога­то лежиш по гръб в мекия сняг, небе­то започ­ва от очи­те. Твое е цяло­то, също как­то и земя­та! И не можеш да раз­бе­реш, за къде бър­зат хора­та в само­ле­ти­те, кога­то всич­ко, кое­то те пра­ви щас­т­лив, е само на една ръка разстояние!

Първа среща с г-н Валентин Порязов

Първа среща на българите в Атина с посланик г‑н Валентин Порязов

На 26 октом­в­ри 2018г в сгра­да­та на посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Репуб­ли­ка Гър­ция се със­тоя пър­ва­та сре­ща на г‑н Вален­тин Поря­­зов- извън­ре­ден и пъл­но­мо­щен посла­ник на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Ати­на  с пред­ста­ви­те­ли­те на всич­ки българ­с­ки дру­жес­т­ва, учи­ли­ща и кул­тур­ни орга­ни­за­ции, бъл­гар­с­кия пра­вос­ла­вен храм в Ати­на, жур­на­лис­ти и пре­во­да­чи. След като позд­ра­ви при­със­т­ва­щи­те, г‑н Поря­зов откри­то заяви сво­е­то жела­ние за съв­мес­т­на рабо­та с всич­ки родо­лю­би­ви…Continue reading Пър­ва сре­ща на бъл­га­ри­те в Ати­на с посла­ник г‑н Вален­тин Порязов