Продължваме с нови сили, нов екип и една цел

Продължваме с нови сили, нов екип и една цел

Скъ­пи при­яте­ли, На 05. 02. 2017г. Клу­бът на дей­ци­те на кул­ту­ра­та “Нов Живец“ — Ати­на про­ве­де поред­но­то годиш­но отче­т­но-избо­р­но съб­ра­ние. След под­роб­ния док­лад за дей­ност­та на клу­ба за 2016г и след изчер­па­тел­ния отчет на при­хо­ди­те и раз­хо­ди­те, можем да се позд­ра­вим с една успеш­на годи­на. Годи­на изпъл­не­на с прекрас­ни съби­тия и мероп­ри­я­тия: пред­ста­вя­ния на авто­ри и тех­ни­те про­из­ве­де­ния, бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии, учас­тие…Continue reading Про­дъл­ж­ва­ме с нови сили, нов екип и една цел

Бялата лястовица на Мария и чудото, което се случи

Бяла­та ляс­то­ви­ца на Мария и чудо­то, кое­то се слу­чи           …И кога­то хим­нът на Бъл­га­рия огла­си зала­та, а бъл­гар­с­ко­то зна­ме се раз­вя на най-висо­­кия пилон… Мария се събу­ди. Пак съну­ва оно­ва със­те­за­ние в Ита­лия, на кое­то не отиде… Даже не каза, че отбо­рът зами­на­ва. Как да каже?! Сама виж­да­ше, че със запла­та­та коя­то взе­ма…Continue reading Бяла­та ляс­то­ви­ца на Мария и чудо­то, кое­то се слу­чи