Йорданка Ружина

Йорданка Ружина – вълшебното единство на прозаичните неща

Йор­дан­ка Ружи­на е роде­на в град­че­то Раков­с­ки, на 23 км. от Плов­див. Дет­с­тво­то й мина­ва в село Баня – Кар­лов­с­ко, къде­то се зараж­дат пър­ви­те й тре­пе­ти към кра­со­та­та и маги­я­та на изоб­ра­зи­тел­но­то изкус­т­во. От мал­ка започ­ва да съз­да­ва раз­ни неща – рису­ва, реже, лепи, шие, плете. 

Не само да носиш любов, но и да я раздаваш!

Не само да носиш любов, но и да я раз­да­ваш!   На 9 декем­в­ри в Ати­на се откри меж­ду­на­род­на худо­жес­т­ве­на излож­ба с учас­ти­е­то над 200 твор­ци. Излож­ба­та бе орга­ни­зи­ра­на от Съю­за към UNESCO /Пирея и острови/. Иде­я­та е на Юрка Рай­че­ва. На всич­ки плат­на са изоб­ра­зе­ни чай­ки и гла­ру­си, като сим­вол на сво­бо­да­та на духа. Учас­тие в излож­ба­та заяви и наша­та съна­род­нич­ка Йор­дан­ка Ружи­на –…Continue reading Не само да носиш любов, но и да я раздаваш!

Докосване до прозрението

  На 20 ноем­в­ри се със­тоя пред­ста­вя­не­то на кни­га­та „Докос­ва­не до прозре­ни­е­то“ на Галя Кара­ар­ги­ро­ва пред бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на.  Галя е един от ини­ци­а­то­ри­те за съз­да­ва­не­то на КДК „Нов Живец“ – Ати­на и днес, бро­е­ни дни пре­ди наши­ят клуб да започ­не сво­я­та чет­вър­та годи­на от него­во­то съз­да­ва­не беше съби­тие при­със­т­ви­е­то на Галя и сре­ща­та с ней­но­то твор­чес­т­во и нераз­дел­на­та й кита­ра.…Continue reading Докос­ва­не до прозрението

Представяне на книгата на Валери Станков „Вечерна проверка за ангели“

Скъ­пи при­яте­ли, На 12 юни се със­тоя обя­ве­но­то по програ­ма­та на КДК „Нов Живец“ – Ати­на, пред­ста­вя­не на кни­га­та на Вале­ри Стан­ков „Вечер­на про­вер­ка за анге­ли“. Про­фе­си­о­нал­но­то изпъл­не­ние на поези­я­та на Вале­ри от ненад­ми­на­тия Пла­мен Симе­о­нов, нака­ра­ха мно­го от нас да усе­тят вар­нен­с­кия бриз и да почув­с­т­ват стре­ме­жа и аго­ни­я­та на поета за един друг свят – свят…Continue reading Пред­ста­вя­не на кни­га­та на Вале­ри Стан­ков „Вечер­на про­вер­ка за ангели“