Не само да носиш любов, но и да я раздаваш!

Не само да носиш любов, но и да я раз­да­ваш!   На 9 декем­в­ри в Ати­на се откри меж­ду­на­род­на худо­жес­т­ве­на излож­ба с учас­ти­е­то над 200 твор­ци. Излож­ба­та бе орга­ни­зи­ра­на от Съю­за към UNESCO /Пирея и острови/. Иде­я­та е на Юрка Рай­че­ва. На всич­ки плат­на са изоб­ра­зе­ни чай­ки и гла­ру­си, като сим­вол на сво­бо­да­та на духа.…Continue reading Не само да носиш любов, но и да я раз­да­ваш!

Докосване до прозрението

  На 20 ноем­в­ри се със­тоя пред­ста­вя­не­то на кни­га­та „Докос­ва­не до прозре­ни­е­то“ на Галя Кара­ар­ги­ро­ва пред бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на. Галя е един от ини­ци­а­то­ри­те за съз­да­ва­не­то на КДК „Нов Живец“ — Ати­на и днес, бро­е­ни дни пре­ди наши­ят клуб да започ­не сво­я­та чет­вър­та годи­на от него­во­то съз­да­ва­не беше съби­тие при­със­т­ви­е­то на Галя и сре­ща­та…Continue reading Докос­ва­не до прозре­ни­е­то

Представяне на книгата на Валери Станков „Вечерна проверка за ангели“

Скъ­пи при­яте­ли, На 12 юни се със­тоя обя­ве­но­то по програ­ма­та на КДК „Нов Живец“ — Ати­на, пред­ста­вя­не на кни­га­та на Вале­ри Стан­ков „Вечер­на про­вер­ка за анге­ли“. Про­фе­си­о­нал­но­то изпъл­не­ние на поези­я­та на Вале­ри от ненад­ми­на­тия Пла­мен Симе­о­нов, нака­ра­ха мно­го от нас да усе­тят вар­нен­с­кия бриз и да почув­с­т­ват стре­ме­жа и аго­ни­я­та на поета за един друг свят…Continue reading Пред­ста­вя­не на кни­га­та на Вале­ри Стан­ков „Вечер­на про­вер­ка за анге­ли“