Йорданка Андреева - пулсът на Нов живец

Йорданка Андреева — пулсът на Нов Живец

Мно­го при­яте­ли на нашия клуб неед­нок­рат­но са заявя­ва­ли учу­де­ни: “Далеч сте от Роди­на­та, а вър­ши­те тол­ко­ва мно­го рабо­та, мно­го пове­че откол­ко­то ние тук в Бъл­га­рия! Как успя­ва­те?” Отго­во­рът е един: Йор­дан­ка Анд­ре­е­ва — пул­сът на Нов Живец.

Рада Капралова

Рада Капралова — цвят от слънчевия букет

Има хора, за кои­то думи­те не сти­гат, за да ги опи­шеш като при­ятел, тво­рец, лич­ност… Един такъв нео­пи­су­ем човек е Рада Кап­ра­ло­ва – цвят от слън­че­вия букет на твор­ци­те от Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та в Ати­на “Нов Живец”.

Похвално слово за българската поезия

Похвално слово за българската поезия

    Бъл­гар­с­ка­та поезия е духов­ни­ят Еве­рест на све­та. Само онзи, кой­то е пил от ней­ни­те бис­т­ри и сту­де­ни изво­ри, кой­то се е кате­рил по ней­ни­те бал­ка­ни, гори, сипеи и ска­ли, може да твър­ди, че е попа­дал в оная бла­гос­ло­ве­на земя, коя­то цъф­ти, коя­то е пъл­на с неж­нос­ти, със сия­ние и вели­чие. И сле­до­ва­тел­но се…Continue reading Похвал­но сло­во за бъл­гар­с­ка­та поезия

Валери Станков сред българските творци в Атина

Валери Станков сред българските творци в Атина

Един поет, един рож­ден ден и един “Ана­лиз…”- Вале­ри Стан­ков сред бъл­гар­с­ки­те твор­ци в Ати­на Сигур­на съм, че Вале­ри Стан­ков и ние, бъл­гар­с­ки­те твор­ци в Ати­на, ще запом­ним дата­та 5 март 2017 г. Ще се връ­ща­ме към този ден, не само защо­то точ­но пре­ди 61 годи­ни се е роди­ло мом­че­то, кое­то е счи­та­ло себе си за…Continue reading Вале­ри Стан­ков сред бъл­гар­с­ки­те твор­ци в Ати­на

Йорданка Ружина

Йорданка Ружина — вълшебното единство на прозаичните неща

Йор­дан­ка Ружи­на е роде­на в град­че­то Раков­с­ки, на 23 км. от Плов­див. Дет­с­тво­то й мина­ва в село Баня — Кар­лов­с­ко, къде­то се зараж­дат пър­ви­те й тре­пе­ти към кра­со­та­та и маги­я­та на изоб­ра­зи­тел­но­то изкус­т­во. От мал­ка започ­ва да съз­да­ва раз­ни неща — рису­ва, реже, лепи, шие, пле­те.