Човешката библиотека

Човешката библиотека

Човеш­ка­та биб­ли­о­те­ка е добро­вол­чес­ка мре­жа от чита­те­ли, писа­те­ли, пре­во­да­чи, редак­то­ри и корек­то­ри, чия­то мисия е да насър­ча­ват и попу­ля­ри­зи­рат кни­ги, раз­ви­ва­щи човеш­ки качества.

Лили Качова напои жадните ни души с Поезия

Лили Качова напои жадните ни души с Поезия

Има някак­ва осо­бе­на тър­жес­т­ве­ност в начи­на, по кой­то Гръ­ц­ко-бъл­га­р­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ и Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов живец“-Атина с под­кре­па­та на Бъл­гар­с­ко­то посол­с­т­во в Гър­ция отбе­ляз­ват Деня на буди­те­ли­те. Тази труд­на за опи­са­ние при­пов­диг­на­тост на духа идва не само от неу­мор­ни­те уси­лия и все­от­дай­ност­та на орга­ни­за­то­ри­те и учас­т­ни­ци­те в програ­ма­та, не само от при­със­т­ви­е­то на беле­жи­ти дей­ци на…Continue reading Лили Качо­ва напои жад­ни­те ни души с Поезия

Койчо Великов, майстор-готвачът

Койчо Великов – главният готвач

Гор­ди бъл­га­ри в Гър­ция Кой­чо Вели­ков – глав­ни­ят гот­вач   Пред­ста­ве­те си глав­на ули­ца в курор­т­но сели­ще на море­то през юни! Кар­ти­на­та ста­ва още по-шаре­­на с мно­гоб­рой­ни­те мага­зи­ни и «капан­че­та», кога­то сели­ще­то е Агия Мари­на на ост­ров Еги­на, неда­леч от гръц­ка­та сто­ли­ца. Раз­хож­дам се с при­ятел­ка – худож­нич­ка­та Рени – и, поне­же е обед­но вре­ме, извед­нъж си спом­ням, че имам теле­фон­ния…Continue reading Кой­чо Вели­ков – глав­ни­ят готвач

Цанислав – блестящият дипломант

Цанислав – блестящият дипломант

Гор­ди бъл­га­ри в Гър­ция: Цанис­лав – блес­тя­щи­ят дип­ло­мант   Някак свик­нах­ме с двой­ния стан­дарт на бъл­гар­с­ко­то общес­т­во в отно­ше­ни­е­то му към мла­ди­те хора, кои­то зна­ят и могат. От една стра­на се гор­де­ем с талан­т­ли­ви­те, умни и кра­си­ви деца на Бъл­га­рия, осо­бе­но кога­то доказ­ват на как­во са спо­соб­ни пред връс­т­ни­ци­те си по све­та. От дру­га стра­на, труд­но може да се каже, че съз­да­ва­ме…Continue reading Цанис­лав – блес­тя­щи­ят дипломант

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ В АВТОРИТЕТЕН ФЕСТИВАЛ" >

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ В АВТОРИТЕТЕН ФЕСТИВАЛ

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ В АВТОРИТЕТЕН ФЕСТИВАЛ Огром­ни­те пла­ка­ти на вхо­да на покри­тия ста­ди­он “Мир и друж­ба” в Нео Фали­ро – Ати­на обе­ща­ва­ха от 6 до 14 май 2017 г. праз­ник на сети­ва­та и не ни под­ве­до­ха. Мно­го­люд­ни­ят фес­ти­вал “КРИТ. Голя­ма­та сре­ща” наис­ти­на се пре­вър­на в незаб­ра­ви­мо пъту­ва­не в стра­на­та на вку­со­ве­те с тра­ди­ци­он­ни­те про­дук­ти, музи­ка­та, тан­ци­те и кул­ту­ра­та на най-голе­­мия гръц­ки ост­ров.  …Continue reading УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ В АВТОРИТЕТЕН ФЕСТИВАЛ