Празник с магията на детската книга

Праз­ник с маги­я­та на дет­с­ка­та кни­га Днес в Ати­на кни­га­та за деца праз­ну­ва­ше. Моно­тон­ни­ят април­с­ки дъжд не поп­ре­чи насто­ти­ци деца, роди­те­ли и учи­те­ли от Ати­на и Пат­ра да пре­пъл­нят сало­на на теа­тър “Арго”, защо­то пока­на­та на КДК “Нов Живец” към Гръ­ц­ко-бъл­га­р­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” в гръц­ка­та сто­ли­ца обе­ща­ва­ше инте­ре­сен и заба­вен праз­ник с…Continue reading Праз­ник с маги­я­та на дет­с­ка­та кни­га

3 март — поклон, памет, послания

На 3‑ти март 2019г, бъл­га­ри­те, кои­то живе­ят и рабо­тят в Ати­на, от ран­ни зори се сте­ко­ха на един­с­т­ве­но­то мяс­то в мно­го­ми­ли­он­ния град, къде­то се чув­с­т­ват като в роден дом и роди­на. Раз­би­ра се, че това е Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“. От ран­ни зори гла­сът на пирин­че­на­та кам­ба­на на Хра­ма при­зо­ва миря­ни­те…Continue reading 3 март — поклон, памет, посла­ния

Помним, Дяконе

Помним, Дяконе! Помним и поклон!

Днес, 18.02.2018 г, бъл­гар­с­ка­та дип­ло­ма­ция и диас­по­ра в Ати­на отбе­ля­за­ха 145 г от обес­ва­не­то на Васил Лев­с­ки с откри­ва­не­то на памет­на пло­ча с него­вия свят лик, коя­то бе поста­ве­на на сте­на­та на посол­с­т­во­то. Помним, Дяко­не!   Г‑н Весе­лин Ива­нов, вре­мен­но управ­ля­ващ посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Репуб­ли­ка Гър­ция, откри тър­жес­т­во­то с изказ­ва­не, кое­то раз­въл­ну­ва при­със­т­ва­щи­те.…Continue reading Помним, Дяко­не! Помним и поклон!

Четири години "Нов Живец"

Четири години Нов Живец

Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов Живец“ — Ати­на на 4 годи­ни   Има ни и ще ни има     Една, две, три, чети­ри…   Чети­ри годи­ни “Нов Живец”. Чети­ри годи­ни заед­но! Годи­ни, пре­ли­ва­щи от дове­рие, нетър­пе­ние, щас­тие, огор­че­ния, меч­ти! Пла­хо про­хо­дих­ме, уве­ре­но стъ­пих­ме, уст­ре­ме­ни вър­вим! През тези чети­ри годи­ни ни гос­ту­ва­ха извес­т­ни поети,…Continue reading Чети­ри годи­ни Нов Живец

Със силата на словото

Приклю­чи шес­ти­ят лите­ра­ту­рен кон­курс обя­вен от КДК „Нов Живец” — Ати­на Скъ­пи при­яте­ли, Съв­сем ско­ро наши­ят твор­чес­ки клуб „Нов Живец“-Атина ще навър­ши чети­ри годи­ни и ще започ­не пета­та. С мно­го труд, посто­ян­с­т­во и лич­ни резул­та­ти от лите­ра­тур­ни кон­кур­си, худо­жес­т­ве­ни излож­би, бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии и сре­щи с твор­ци от роди­на­та, кате­го­рич­но заявих­ме, че тук в Ати­на има…Continue reading Със сила­та на сло­во­то