Не романи от истории, а история в романи

Не романи от истории, а история в романи

Не рома­ни от исто­рии, а исто­рия в рома­ни Незаб­ра­ви­ми дни, незаб­ра­ви­ми сре­щи, раз­го­во­ри и раз­би­ра се изтръп­на­ли от ръкоп­ляс­ка­не дла­ни…   И тази годи­на Денят на буди­те­ли­те ще оста­не като незаб­ра­ви­мо пре­жи­вя­ва­не за бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на. Два дни изпъл­не­ни с поло­жи­тел­ни емо­ции, сре­щи с твор­ци, кои­то ще помним  и раз­каз­ва­ме. Отбе­ляз­ва­не­то на този све­тъл праз­ник започ­на на 4 ноем­в­ри със сре­ща­та ни…Continue reading Не рома­ни от исто­рии, а исто­рия в романи

Академик Антон Дончев в Атина

Академик Антон Дончев на гости на българската общност в Атина

По повод праз­ни­ка на Народ­ни­те Буди­те­ли, отбе­ля­зан в Ати­на, Гър­ция на 4‑ти и 5‑ти ноем­в­ри, по пока­на на Бъл­гар­с­ко­то посол­с­т­во гос­ту­ва голе­ми­ят бъл­гар­с­ки писа­тел, ака­де­мик Антон Дон­чев. Зала­та на Кул­тур­ния цен­тър “Мар­кос Дра­гу­мис” в цен­тъ­ра на гра­да бе пре­пъл­не­на с бъл­га­ри дошли от Ати­на, Пат­ра и дру­ги насе­ле­ни мес­та в Гър­ция, кои­то въз­тор­же­но при­вет­с­тва­ха писателя.

странникът от Седмата пейка

Странникът от Седмата пейка

Вале­ри Стан­ков и него­ва­та мал­ка тай­на Как избрах­ме тема­та на кон­кур­са “Моя­та мал­ка тай­на”       Вале­ри Стан­ков е явле­ние в съв­ре­мен­ния свят на бъл­гар­с­ко­то Сло­во. Автор на 34 кни­ги с поезия, белет­рис­ти­ка и пуб­ли­цис­ти­ка, носи­тел на мно­го лите­ра­тур­ни награ­ди, той е и изклю­чи­тел­но скро­мен човек, кой­то просто издиш­ва рими. Усе­ти­ли завла­дя­ва­що­то при­със­т­вие на поета-мъд­рец, бъл­га­ри­те твор­ци в Ати­на спе­че­ли­ха него­во­то при­ятел­с­т­во и го…Continue reading Стран­ни­кът от Сед­ма­та пейка