Виктория Стоянова и „С цвят на музика”

           Позна­ва­ме я не само от ней­ния въл­ше­бен свят от цвят и хар­мо­ния, но и от без­б­рой­ни­те бла­гот­во­ри­тел­ни дела в кои­то се е включ­ва­ла и про­дъл­жа­ва да се включ­ва! Вик­то­рия е не само тво­рец, тя е и посла­ник на добро­то, надеж­да­та и любов­та! Рису­ва и даря­ва… Дари­ла е без­б­рой кар­ти­ни на […]

Албумът

       Денят на ней­но­то рож­де­ние. За пети поре­ден път на този ден тя бе отно­во сама. Тъж­на, самот­на, сред чуж­ди хора, в чуж­да стра­на. Сту­де­но и пус­то беше в душа­та й. Сър­це­то й тър­се­ше бли­зост­та на деца­та, на семейс­т­во­то. Тях­на­та обич, род­ния дом. Но те бяха тол­ко­ва дале­че. Теле­фо­нът. Звъ­ня­ха от Бъл­га­рия:   […]

Не романи от истории, а история в романи

Не романи от истории, а история в романи

Не рома­ни от исто­рии, а исто­рия в рома­ни Незаб­ра­ви­ми дни, незаб­ра­ви­ми сре­щи, раз­го­во­ри и раз­би­ра се изтръп­на­ли от ръкоп­ляс­ка­не дла­ни…   И тази годи­на Денят на буди­те­ли­те ще оста­не като незаб­ра­ви­мо пре­жи­вя­ва­не за бъл­гар­с­ка­та общ­ност в Ати­на. Два дни изпъл­не­ни с поло­жи­тел­ни емо­ции, сре­щи с твор­ци, кои­то ще помним  и раз­каз­ва­ме. Отбе­ляз­ва­не­то на този све­тъл […]

Академик Антон Дончев в Атина

Академик Антон Дончев на гости на българската общност в Атина

По повод праз­ни­ка на Народ­ни­те Буди­те­ли, отбе­ля­зан в Ати­на, Гър­ция на 4-ти и 5-ти ноем­в­ри, по пока­на на Бъл­гар­с­ко­то посол­с­т­во гос­ту­ва голе­ми­ят бъл­гар­с­ки писа­тел, ака­де­мик Антон Дон­чев. Зала­та на Кул­тур­ния цен­тър “Мар­кос Дра­гу­мис” в цен­тъ­ра на гра­да бе пре­пъл­не­на с бъл­га­ри дошли от Ати­на, Пат­ра и дру­ги насе­ле­ни мес­та в Гър­ция, кои­то въз­тор­же­но при­вет­с­тва­ха писа­те­ля.

странникът от Седмата пейка

Странникът от Седмата пейка

Вале­ри Стан­ков и него­ва­та мал­ка тай­на Как избрах­ме тема­та на кон­кур­са “Моя­та мал­ка тай­на”       Вале­ри Стан­ков е явле­ние в съв­ре­мен­ния свят на бъл­гар­с­ко­то Сло­во. Автор на 34 кни­ги с поезия, белет­рис­ти­ка и пуб­ли­цис­ти­ка, носи­тел на мно­го лите­ра­тур­ни награ­ди, той е и изклю­чи­тел­но скро­мен човек, кой­то просто издиш­ва рими. Усе­ти­ли завла­дя­ва­що­то при­със­т­вие на […]