Стоян Чобанов

СТОЯН ЧОБАНОВ – писа­тел, актьор, при­ятел ВТОРО МЯСТО раз­дел ПРОЗА в приклю­чи­лия кон­курс „Любов – маги­чес­ка реал­ност…“   ЖЪТВА Вика­ла тя вся­ка вечер, щом си лег­нат. По-точ­но, вие­ла като въл­чи­ца сре­щу луна­та, как­то каз­ват нашен­ци. Висо­ко и страс­т­но, та се чува­ло чак извън сте­ни­те на къща­та. – Оо, боже, ооо, божич­ко, ооох, божен­це, ооу! Илия овча­ри­на – петор­ка­джи­я­та…Continue reading Сто­ян Чобанов

Животът не познава заден ход

Р Е З У Л Т А Т И от кон­кур­са “Живо­тът не позна­ва заден ход” орга­ни­зи­ран от КДК “Нов живец” – Ати­на и в. “Бъл­га­рия днес” – Гър­ция.   (Със съг­ла­си­е­то на непов­то­ри­мия поет на Бъл­га­рия – Ивай­ло Бала­ба­нов,  тема­та на кон­кур­са е цитат от него­во­то сти­хот­во­ре­ние “Град­с­ки жите­ли”.)   Допус­на­ти­те до кла­си­ра­не лите­ра­тур­ни твор­би бяха оце­не­ни по след­ни­те кри­те­рии:  …Continue reading Живо­тът не позна­ва заден ход

КОНКУРС “Любов – магическа реалност…”

КДК „Нов Живец“ – Ати­на и в. „Бъл­га­рия днес“ – Гър­ция обя­вя­ват КОНКУРС НА ТЕМА „Любов – маги­чес­ка реал­ност…“ по поези­я­та на П. Матев поезия и про­за Усло­вия за учас­тие: 1 Кон­кур­сът е отво­рен за учас­тие на всич­ки бъл­гар­с­ки авто­ри. 2 Все­ки може да учас­т­ва с до три про­из­ве­де­ния в жанр. 3 Изпра­те­ни­те про­из­ве­де­ния да не са пуб­ли­ку­ва­ни на елек­т­ро­нен или кни­жен носи­тел.…Continue reading КОНКУРС “Любов – маги­чес­ка реалност…”