Фестивал Аз съм българче

Фестивал на българите по света “Аз съм българче”

Гръц­ко-бъл­гар­с­ко­то сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки” – Ати­на е дома­кин на XIII-тото изда­ние на Меж­ду­на­род­ния Фес­ти­вал „Аз съм бъл­гар­че”®   Основ­на цел на този форум е съх­ра­ня­ва­не на наци­о­нал­но­то само­съз­на­ние, бит и кул­ту­ра и насър­ча­ва­не на изуча­ва­не­то на род­ния език от бъл­га­ри­те, живе­е­щи в чужбина.

Литературен конкурс 2019

Усло­вия за учас­тие Кон­кур­сът е отво­рен за учас­тие на всич­ки бъл­гар­с­ки авто­ри. Все­ки може да учас­т­ва с до три про­из­ве­де­ния в раз­дел. Изпра­те­ни­те про­из­ве­де­ния да не са пуб­ли­ку­ва­ни в елек­т­ро­нен или кни­жен вари­ант. Няма огра­ни­че­ние на въз­раст­та на учас­т­ни­ци­те. Дъл­жи­на­та на все­ки раз­каз да бъде мак­си­мал­но 4 стра­ни­ци Microsoft Word доку­мент, за сти­хот­во­ре­ния няма огра­ни­че­ние. Про­из­ве­де­ни­я­та, кои­то не отго­ва­рят на…Continue reading Лите­ра­ту­рен кон­курс 2019

Земя на рози и герои

   Скъ­пи при­яте­ли, вче­ра (13/05/2018г) в БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, към Гръц­ко ‑бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилендарски“-Атина, се про­ве­де тра­ди­ци­он­ни­ят годи­шен лите­ра­ту­рен кон­курс „Земя на рози и герои“. Учас­т­ва­ха въз­пи­та­ни­ци на учи­ли­ще­то в раз­лич­ни въз­рас­то­ви гру­пи. Ръко­во­ди­те­лят на кръ­жо­ка по худо­жес­т­ве­но сло­во и теа­тър, към учи­ли­ще­то, г‑н Пла­мен Симе­о­нов, с въл­не­ние спо­де­ли за твор­чес­кия път, кой­то са изми­на­ли с деца­та – за…Continue reading Земя на рози и герои

БАЛ НА ЕСЕННАТА ПОЕЗИЯ

БАЛ НА ЕСЕННАТА ПОЕЗИЯ 2016 – Вар­на РАЙЧО РУСЕВ С ОТЛИЧИЕТО НА КДКНОВ ЖИВЕЦ’- АТИНА в категория:„Есен в сър­це­то“ Мари­а­на Куз­ма­но­ва и Рада Кап­ра­ло­ва, номи­ни­ра­ни в кате­го­рия „Есен­та като щрих“ БАЛ НА ЕСЕННАТА ПОЕЗИЯ 2016 – Вар­на Рицар­с­ки тур­нир Пред­ло­же­ния за теми:  Соня Георгиева/ veronikas/ София  Есен­та е любов!  Най-доб­ри­­ят сезон за оби­ча­не…  Иве­ли­на Цветкова/  Гор­на Оря­хо­ви­ца  Небе­то забро­ди­ра обла­ци по синия теф­тер  Йор­дан­ка Андреева/…Continue reading БАЛ НА ЕСЕННАТА ПОЕЗИЯ

МАРИАНА КУЗМАНОВА ПЪРВО МЯСТО
МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO" >

МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO

Мари­а­на Куз­ма­но­ва, пър­во мяс­то за поезия и фило­со­фия на душа­та На 26 ноем­в­ри, на спе­ци­ал­но тър­жес­т­во посве­те­но на Меж­ду­на­род­ния ден на фило­со­фи­я­та, бяха обя­ве­ни резул­та­ти­те от 5‑тия годи­шен кон­курс на Гру­па­та за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во към UNESCO – Гър­ция. Пър­во мяс­то в раз­дел поезия, заслу­же­но бе при­съ­де­но на Мари­а­на Куз­ма­но­ва – член на Гру­па­та за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во…Continue reading МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO