Земя на рози и герои

   Скъ­пи при­яте­ли, вче­ра (13/05/2018г) в БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, към Гръц­ко -бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилендарски“-Атина, се про­ве­де тра­ди­ци­он­ни­ят годи­шен лите­ра­ту­рен кон­курс „Земя на рози и герои“. Учас­т­ва­ха въз­пи­та­ни­ци на учи­ли­ще­то в раз­лич­ни въз­рас­то­ви гру­пи. Ръко­во­ди­те­лят на кръ­жо­ка по худо­жес­т­ве­но сло­во и теа­тър, към учи­ли­ще­то, г-н Пла­мен Симе­о­нов, с въл­не­ние спо­де­ли за твор­чес­кия път, […]

БАЛ НА ЕСЕННАТА ПОЕЗИЯ

БАЛ НА ЕСЕННАТА ПОЕЗИЯ 2016 — Вар­на РАЙЧО РУСЕВ С ОТЛИЧИЕТО НА КДК „НОВ ЖИВЕЦ’- АТИНА в категория:„Есен в сър­це­то“ Мари­а­на Куз­ма­но­ва и Рада Кап­ра­ло­ва, номи­ни­ра­ни в кате­го­рия „Есен­та като щрих“ БАЛ НА ЕСЕННАТА ПОЕЗИЯ 2016 — Вар­на Рицар­с­ки тур­нир Пред­ло­же­ния за теми: Соня Георгиева/ veronikas/ София Есен­та е любов! Най-доб­ри­­ят сезон за оби­ча­не… Иве­ли­на Цветкова/ […]

МАРИАНА КУЗМАНОВА ПЪРВО МЯСТО
UNESCO" >

МАРИАНА КУЗМАНОВА ИЗВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО НА ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ UNESCO

Мари­а­на Куз­ма­но­ва, пър­во мяс­то за поезия и фило­со­фия на душа­та На 26 ноем­в­ри, на спе­ци­ал­но тър­жес­т­во посве­те­но на Меж­ду­на­род­ния ден на фило­со­фи­я­та, бяха обя­ве­ни резул­та­ти­те от 5-тия годи­шен кон­курс на Гру­па­та за наука, лите­ра­ту­ра и изкус­т­во към UNESCO – Гър­ция. Пър­во мяс­то в раз­дел поезия, заслу­же­но бе при­съ­де­но на Мари­а­на Куз­ма­но­ва – член на Гру­па­та за […]

Стоян Чобанов

СТОЯН ЧОБАНОВ – писа­тел, актьор, при­ятел ВТОРО МЯСТО раз­дел ПРОЗА в приклю­чи­лия кон­курс „Любов – маги­чес­ка реал­ност…“   ЖЪТВА Вика­ла тя вся­ка вечер, щом си лег­нат. По-точ­но, вие­ла като въл­чи­ца сре­щу луна­та, как­то каз­ват нашен­ци. Висо­ко и страс­т­но, та се чува­ло чак извън сте­ни­те на къща­та. — Оо, боже, ооо, божич­ко, ооох, божен­це, ооу! Илия […]

Животът не познава заден ход

Р Е З У Л Т А Т И от кон­кур­са “Живо­тът не позна­ва заден ход” орга­ни­зи­ран от КДК “Нов живец” — Ати­на и в. “Бъл­га­рия днес” — Гър­ция.   (Със съг­ла­си­е­то на непов­то­ри­мия поет на Бъл­га­рия — Ивай­ло Бала­ба­нов, тема­та на кон­кур­са е цитат от него­во­то сти­хот­во­ре­ние “Град­с­ки жите­ли”.)   Допус­на­ти­те до кла­си­ра­не лите­ра­тур­ни твор­би […]