Клуб на дейците на културата „Нов Живец“-Атина на 5 години

                              На 2 декем­в­ри /неделя/, сър­це­то на гръц­ка­та сто­ли­ца – Ати­на, затуп­тя с бъл­гар­с­ки ритъм. При­чи­на­та за това, беше неве­ро­ят­ни­ят праз­ник, с кой­то твор­ци­те от Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов Живец“ отбе­ля­за­ха своя пети рож­ден ден. В сгра­да­та на Кул­ту­рен цен­тър „Мар­кос Дра­гу­мис“ за поре­ден…Continue reading Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та „Нов Живец“-Атина на 5 години

Път постлан с памет и с посока – бъдеще

 Чес­тит праз­ник, Буди­те­ли! Днес в Бъл­га­рия се чес­т­ва един от най-све­т­ли­­те праз­ни­ци в нашия кален­дар – Ден на Буди­те­ли­те. Всич­ки свеж­да­ме гла­ви в почит към оне­зи, кои­то са оста­ви­ли своя горящ факел в наша­та памет. Днес искам да позд­ра­вя всич­ки учи­те­ли, твор­ци, дари­те­ли! Днес искам да позд­ра­вя всич­ки, кои­то по един или друг начин пропра­вят път, кой­то пости­лат с памет и с…Continue reading Път пост­лан с памет и с посо­ка – бъдеще

Бялата лястовица на Мария и чудото, което се случи

Бяла­та ляс­то­ви­ца на Мария и чудо­то, кое­то се слу­чи           …И кога­то хим­нът на Бъл­га­рия огла­си зала­та, а бъл­гар­с­ко­то зна­ме се раз­вя на най-висо­­кия пилон… Мария се събу­ди. Пак съну­ва оно­ва със­те­за­ние в Ита­лия, на кое­то не отиде… Даже не каза, че отбо­рът зами­на­ва. Как да каже?! Сама виж­да­ше, че със запла­та­та коя­то взе­ма май­ка…Continue reading Бяла­та ляс­то­ви­ца на Мария и чудо­то, кое­то се случи

ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА НЕ ИДВА ОТ САМО СЕБЕ СИ" >

ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА НЕ ИДВА ОТ САМО СЕБЕ СИ

Любов­та към Роди­на­та не идва от само себе си, тя се въз­пи­та­ва с тър­пе­ние и посто­ян­с­т­во Ники Комед­вен­с­ка По идея на про­фе­со­ра по въз­рож­ден­с­ка лите­ра­ту­ра Еле­на Налбан­то­ва в Бъл­га­рия бе поде­та ини­ци­а­ти­ва за пола­га­не на клет­ва от мал­ки­те уче­ни­ци – наши­те деца и вну­ци. Тек­с­тът е дело на поете­са­та Ники Комед­вен­с­ка от гр. Сли­вен. Гра­дът на сто­те вой­во­ди е естес­т­ве­но­то мяс­то…Continue reading ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА НЕ ИДВА ОТ САМО СЕБЕ СИ

СПОМЕНИ ОТ ПРАЗНИК" >

СПОМЕНИ ОТ ПРАЗНИК

Праз­ни­кът посве­тен на Деня на буди­те­ли­те отми­на,  но прекрас­ни­те момен­ти запе­ча­та­ни не само в сним­ки­те,  а и в сър­ца­та ни – оста­ват зави­на­ги. Бла­го­да­рим на наши­те гос­ти, орга­ни­за­то­ри, спон­со­ри и учас­т­ни­ци. Спе­ци­ал­но бла­го­да­рим на уче­ци­ни­ци­те от Бъл­гар­с­ки­те недел­ни учи­ли­ща са дос­той­но­то представяне.