Побеждавайки себе си

Побеждавайки себе си

Има хора, кои­то са про­тив лав­ри­те на сла­ва­та, про­тив афи­ши­ра­не­то на как­ва­то и да била тях­на заслу­га към семейс­т­во­то или към общес­т­во­то. Те пред­по­чи­тат мъл­ча­ли­во, мето­дич­но, в сян­ка, да си вър­шат рабо­та­та съз­на­тел­но, без да чакат бла­го­дар­ност от нико­го. Удов­лет­во­ре­ни са, кога­то постиг­нат набе­ля­за­ни­те си цели, без око­ло тях да се вди­га изли­шен шум. Позна­вам…Continue reading Побеж­да­вай­ки себе си

Малко интервю с Керана Ангелова

Моето малко интервю с Керана Ангелова

В това е сми­съ­лът на писа­не­то – писа­те­лят да пре­жи­вя­ва све­то­ве­те си и да ги раз­каз­ва по въз­мож­но най-иск­ре­­ния въл­ну­ващ начин   Лите­ра­тур­ни­ят кон­курс на Клу­ба на дей­ци­те на кул­ту­ра­та “Нов Живец” – Ати­на приклю­чи. Как­то ста­ва в тези слу­чаи, ще бъдат похва­ле­ни побе­ди­те­ли­те, ще се пуб­ли­ку­ват награ­де­ни­те про­из­ве­де­ния, ще бъдат обсъ­де­ни награ­ди­те. Но нека…Continue reading Мое­то мал­ко интер­вю с Кера­на Анге­ло­ва

Малко интервю с Виолета Христова

Моето малко интервю с Виолета Христова

Най-доб­ри­­те съве­ти дава вът­реш­ни­ят глас, бих ги посъ­вет­ва­ла да го слу­шат вни­ма­тел­но   Лите­ра­тур­ни­ят кон­курс на Клу­ба на дей­ци­те на кул­ту­ра­та “Нов Живец” – Ати­на приклю­чи. Как­то ста­ва в тези слу­чаи, ще бъдат похва­ле­ни побе­ди­те­ли­те, ще се пуб­ли­ку­ват награ­де­ни­те про­из­ве­де­ния, ще бъдат обсъ­де­ни награ­ди­те. Но нека не забра­вя­ме, че за да стиг­нем дотук, някой тряб­ва­ше…Continue reading Мое­то мал­ко интер­вю с Вио­ле­та Хрис­то­ва

Цанислав – блестящият дипломант

Цанислав – блестящият дипломант

Гор­ди бъл­га­ри в Гър­ция: Цанис­лав – блес­тя­щи­ят дип­ло­мант   Някак свик­нах­ме с двой­ния стан­дарт на бъл­гар­с­ко­то общес­т­во в отно­ше­ни­е­то му към мла­ди­те хора, кои­то зна­ят и могат. От една стра­на се гор­де­ем с талан­т­ли­ви­те, умни и кра­си­ви деца на Бъл­га­рия, осо­бе­но кога­то доказ­ват на как­во са спо­соб­ни пред връс­т­ни­ци­те си по све­та. От дру­га стра­на, труд­но…Continue reading Цанис­лав – блес­тя­щи­ят дип­ло­мант

Румен Сейреков - вечния пътник в търсене на светлината.

Румен Сейреков — вечният пътник в търсене на Светлината!

Раз­го­вор с Румен Сей­ре­ков — веч­ни­ят път­ник в тър­се­не на свет­ли­на­та, автор на сти­хот­во­ре­ни­е­то „Не съде­те моя­та Бъл­га­рия“, отли­че­но с поощ­ри­тел­на награ­да в кон­кур­са на КДК “Нов живец” – Ати­на „Любов – маги­чес­ка реал­ност“