Да погледна слънцето с усмивка

Да погледна слънцето с усмивка

  Про­ле­тен ден в Ати­на. Как­то вся­ка годи­на пре­ди Велик­ден, така и сега, една мал­ка част от твор­ци­те на КДК „Нов Живец“ се съб­рах­ме в един уютен бъл­гар­с­ки дом, за да укра­сим и опа­ко­ва­ме велик­ден­с­ки­те лам­ба­ди, кои­то бяха пред­наз­на­че­ни за поред­ния ни бла­гот­во­ри­те­лен базар. Неу­сет­но мина­ва­ха часо­ве­те. Неу­сет­но и цвет­но в ком­па­ни­я­та на цве­тя, пан­дел­ки, калин­ки, смях и наст­ро­е­ние. Тога­ва вле­зе Хрис­то.…Continue reading Да поглед­на слън­це­то с усмивка

гобленарката от Солун

Елена Николова – гобленарката от Солун

Гор­ди бъл­га­ри в Гър­ция Еле­на Нико­ло­ва – гоб­ле­нар­ка­та от Солун   Тя ме спе­че­ли от пръв вир­ту­а­лен поглед. Сле­ди­ла с инте­рес и мал­ко завист как­во пра­вят бъл­га­ри­те в Ати­на и по-спе­­ци­­а­л­но раз­нос­т­ран­ни­те дей­нос­ти на наша­та твор­чес­ка общ­ност в КДК “Нов живец”. Спо­де­ли с мен увле­че­ни­е­то си по шие­не­то на гоб­ле­ни, голя­ма­та си меч­та. Поис­ках фотог­ра­фии и бях сма­я­на от твор­би­те й – още едно…Continue reading Еле­на Нико­ло­ва – гоб­ле­нар­ка­та от Солун

Койчо Великов, майстор-готвачът

Койчо Великов – главният готвач

Гор­ди бъл­га­ри в Гър­ция Кой­чо Вели­ков – глав­ни­ят гот­вач   Пред­ста­ве­те си глав­на ули­ца в курор­т­но сели­ще на море­то през юни! Кар­ти­на­та ста­ва още по-шаре­­на с мно­гоб­рой­ни­те мага­зи­ни и «капан­че­та», кога­то сели­ще­то е Агия Мари­на на ост­ров Еги­на, неда­леч от гръц­ка­та сто­ли­ца. Раз­хож­дам се с при­ятел­ка – худож­нич­ка­та Рени – и, поне­же е обед­но вре­ме, извед­нъж си спом­ням, че имам теле­фон­ния…Continue reading Кой­чо Вели­ков – глав­ни­ят готвач

Цанислав – блестящият дипломант

Цанислав – блестящият дипломант

Гор­ди бъл­га­ри в Гър­ция: Цанис­лав – блес­тя­щи­ят дип­ло­мант   Някак свик­нах­ме с двой­ния стан­дарт на бъл­гар­с­ко­то общес­т­во в отно­ше­ни­е­то му към мла­ди­те хора, кои­то зна­ят и могат. От една стра­на се гор­де­ем с талан­т­ли­ви­те, умни и кра­си­ви деца на Бъл­га­рия, осо­бе­но кога­то доказ­ват на как­во са спо­соб­ни пред връс­т­ни­ци­те си по све­та. От дру­га стра­на, труд­но може да се каже, че съз­да­ва­ме…Continue reading Цанис­лав – блес­тя­щи­ят дипломант